Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının bilişsel alanla ilgili sınama durumu soruları yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu araştırmanın temel amacını, öğretmen adaylarının bilişsel alanla ilgili sınama durumu soruları yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır.Tarama modeli temele alınarak yapılan araştırmada tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2009–2010 akademik yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Sınıf, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği lisans programları dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören 175 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmış, veriler frekans, yüzde ve kay kare testleri uygulanarak çözümlenmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının en yüksek düzeyden en düşük düzeye doğru bilgi, uygulama, sentez, kavrama, analiz ve değerlendirme basamaklarına ilişkin sınama durumu sorusunu doğru yazdıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının düşük bilişsel seviyeli yani bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarının geneline yönelik sınama durumu sorusu yazma yeterliklerinin, üst düzey bilişsel seviyeli yani analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarının geneline yönelik sınama durumu sorusu yazma yeterliklerinden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının bilişsel alan ve basamaklarına ilişkin yeterlik düzeylerinin yükseltilmesine ilişkin çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The main aim of this research -in which quantitativeresearch approach was employedis evaluating teacher candidates' competencies on writing testing situation questions. In this research, survey method design was employed. The samples group was selected by a simple randommethodThe sample of this study consisted of 175 teacher candidates studying at the fourth classes of the departments of Computer and Instructional Technologies, Primary School, Turkish, Social Sciences, Science and Technology Teaching at 2009-2010 academic year. Aachievement testwhich was developed by the researcher was used and data were analyzed by frequencies, percentages and chi-square tests. According to the results of this study, teacher candidates wrote correctly the testing situation question related to the grades of knowledge, implementing, synthesizing, comprehension, analyzing and evaluating from the upper to the lower level. Besides, teacher candidates' competencies on writing testing situation questions related to the lower cognitive levels that are knowledge, comprehension and implementing grades were revealed to be higher than their competencies on writing testing situation questions related to the upper cognitive levels that are analyzing, synthesizing and evaluating grades. According to the results, some suggestions were developed related to raising teacher candidates' competency levels on cognitive domain and its grades.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :