Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında okul yönetimi tarafından yapılan çeşitli yarışmalara ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul yönetimlerince, ilköğretim okullarında çeşitli adlar altında yapılan yarışmalara ilişkin öğrenci görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2009-2010 öğretim yılında Artvin Merkez ilçede bulunan 14 ilköğretim okulunda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden 3100 öğrenci; örneklemini ise, evrenden tesadüfî yöntemle seçilen 1401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 maddelik bir anketle toplanmıştır. Anketle elde edilen veriler, frekans, yüzde ve ki-kare değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yarışmaların yapılmasından yana oldukları görülmüştür. Ancak, katılan öğrencilerin azımsanamayacak önemli bir kısmı, yarışmayı kaybedince üzüleceklerini ve yarışmalara katılma düşüncesinin strese neden olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin sınıf ve cinsiyet değişkenine göre yarışmalara karşı görüşleri arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Aim of this study is to put forward what the students' opinions are about contests that are organized under various names by administrations in elementary schools. Population of the research is 3100 students who continue grades of 4, 5, 6, 7, and 8th in 14 different elementary schools; and sample is 1401 students who are chosen by random method in Merkez subprovince in Artvin province during academic year of 2009-2010. It has not been selected another sample due to entirely population has been reached. General scanning model has been used for the research. Data have been gained by a survey which has 20 articles. Survey has been developed by researchers and this study is a quantitative research. Data were analyzed by using frequency, percentage and chi-square test. According to results of the research, it has been seen that most of the students are willing for school contests. However, a significant number of them specified that if they do not win the contest they will sorrow very much, and the idea of attending school contests brings about too much stress. According to grade and gender variables, it has been found significant results between students' opinions about contests.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :