Cilt: 26 Sayı : 1
FARKLI APİKAL AÇIKLIĞA SAHİP DİŞLERDE İNTERNAL MATRİX İLE BİRLİKTE KULLANILAN MTA’NIN APİKAL SIZINTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre BAYRAM,Hüda Melike BAYRAM,Necla DEMİR,Elif Semüyye TOBİ

1.4K 129

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı apikal çaplara sahip (1mm ve 1.4mm) immatur dişlere ortograd ve retrograd yollarla, farklı uygulama teknikleri ile yerleştirdiğimiz MTA’nın apikal sızıntılarının bilgisayarlı sıvı filtrasyon tekniği ile belirlenmesidir.Gereç ve yöntem: Çalışmada kullanmak için toplamda 100 adet çekilmiş üst çene keser insan dişi kullanıldı. Açık apekse sahip immatür dişleri simüle etmek amacıyla apikal foramen, çapı 1mm ve 1.4 mm genişliğinde olacak şekilde prepare edildi. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda karıştırılan MTA dört farklı yolla (retrograd yolla, ortograd yolla, 2 aşamalı ortograd yolla ve internal matrix destekli ortograd yolla)  farklı apikal foramen çapa sahip kök kanallarının içerisine yerleştirildi.Dişler bilgisayarlı sıvı-filtrasyon cihazında mikrosızıntı testi için hazırlandı. Sızıntı çalışmasındaki her bir örnekteki sıvı hareketi ölçümleri 15 saniye aralıklarla 8 kez tekrarlandı ve bu ölçümlerin ortalama değerleri kaydedildi [ µl / (dk * cmH2O * cm2) ]. Sızıntı deneylerinden elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20 programı kullanıldı. Bulgular: Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA ve post-hoc Tukey testleri kullanılarak analiz edildi. Gruplar arasında istatistiksel fark bulundu. En az sızıntı internal matrix in 1mm genişlikte ortograt uygulanan grupta görüldü. En fazla sızıntı ise1.4mm açıklığa sahip dişlerde retrograt uygulamada gözlendi. MTA’nın internal matrix ile birlikte kullanıldığı gruplarda ve MTA’nın iki aşamalı yerleştirildiği gruplarda sızıntı miktarı MTA’nın tek seferde yerleştirildiği gruplardan daha azdır.Sonuç: Çalışmamızda uyguladığımız ortograt prosedürde internal matrix ile birlikte MTA uygulandığında apikal sızıntı değerleri en azdır.  Klinik olarak bu metodun tercih edildiği durumlarda, cerrahi uygulama sayıları azaltılabilir ve daha az invaziv uygulamalarla tedaviler yapılabilir.Anahtar Kelimeler: İmmatür diş, Mikrosızıntı, MTA, Sıvı filtrasyonEVALUATION OF APICAL LEAKAGE OF DIFFERENT APICAL DIAMETER TEETH USED MTA COMBINED WITH INTERNAL MATRIXABSTRACT Aim The aim of this study is to determine the effect of apical foramen diameter, and different application methods on the sealing ability of MTA using computerized fluid filtration device.Material and methods: 100 extracted human teeth were used for  this study. In our study, apical foramen were prepared diameter of 1- 1.4 mm in width for to simulate the open apex with an immature teeth. MTA was mixed according to manufacturer's recommendations, and was placed into the root canals which have a different apical foramen diameter. by four different ways (retrograde way, two-phased ortograde way, and ortograde with or without internal matrix way).The teeth were prepared for the microleakage test with computerise fluid-filtration method. Measurements of fluid movement were made at intervals of 15-seconds and repeated 8 times and means of these measurements were recorded [ µl / (min * cmH2O * cm2) ].SPSS 20 software was used for statistical analysis of apical leakage of data. The data was analysed with one-way ANOVA and post-hoc Tukey tests.Results: The amount of leakage in groups the internal matrix used together with MTA and two stages arranged MTA are less than the group placed one step MTA.Conclusion: In our study, less apical leakage was determined in performed ortograde procedure with internal matrix. When this method is prefered clinically, the cases can be treated by less invasive application and reducing the number of surgery.Key words: fluid filtration, immature tooth, leakage,  MTA
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Emre BAYRAM,Hüda Melike BAYRAM,Necla DEMİR,Elif Semüyye TOBİ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.