Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeyleri (giresun üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü.1, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2010–2011 akademik yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği‟nde öğrenim gören 123 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çöğmen (2008) tarafından Türkçeye çevrilen, geçerlik ve güvenilirliği yapılan Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları, ortalama, standart sapmalar hesaplanmış; t-testi, tek yönlü varyans analizi, Bonferroni testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; 1. Öğrencilerin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri, ölçeğin iki boyutu ve tümü için "sık sık kullanırım" düzeyinde bulunmuştur. 2. Cinsiyete göre öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma sıklıkları, "analitik stratejiler" boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermezken "pragmatik stratejiler" boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir değişim göstermiştir. 3. Öğrencilerin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri sınıflara göre "analitik stratejiler" boyutunda istatistiksel olarak birinci sınıflar lehine anlamlı bir fark gösterirken "pragmatik stratejiler" boyutunda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 4. Lise türüne göre öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma sıklıkları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of study is to determine the usage level of reading comprehension strategies of students educated in Turkish-language teaching. The sample survey consists of 123 students educated in Turkish-language teaching in Faculty of Education at Giresun University during 2010-2011 academic year. In research, Metacognitive Reading Comprehension Scales checked out validity and reliability, translated into Turkish by Çöğmen (2008) has been used. In data analysis, frequency and percentage distribution, mean, standard deviation have been calculated, and also benefited from t-test, one-way variance analysis and Bonferroni test. As a result; 1. Reading comprehension strategies is found to be "frequently used" for both two –dimension and all of scales. 2. Although students‟ reading comprehension strategies, in terms of "analytical strategies" are not significantly differs according to gender, differ significantly in favor of females. 3. In favor of first-grade students, while students‟ reading comprehension skills do not differ significantly in terms of "analytical strategies", no significant difference found in terms of "pragmatic strategies". 4. No significant difference found in frequency of usage of students‟ reading comprehension skills with respect to type of high school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :