Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim kurumu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Bilim ve Sanat Merkezi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler; varlıklarını sürdürebilmek, daha verimli hale gelmek, amaçlarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için sürekli değişmek ve yenileşmek zorundadırlar. Eğitim örgütleri, bir yandan yaşanan değişimlerden etkilenirken, aynı zamanda toplumsal bir kurum olarak değişimi başlatmak ve yönlendirmekle de yükümlüdürler. Okul yöneticilerinin, hem kendilerini hem de kurumlarını süreklilik temelinde geliştirme yeterliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Araştırmanın amacı, Ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler ve müdür yardımcılarının görüşlerine göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliklerini değerlendirmektir. Betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Trabzon il merkezinde yer alan 20 ortaöğretim kurumunda görev yapan 45 müdür yardımcısı ile 255 öğretmenden oluşan 300 eğitimcinin görüşüne başvurulmuştur. Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri konusunda, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin her bir maddeyle ilgili görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapma değerleri ve frekans dağılımları değerlendirilmektedir. Farklılıkları belirlemede; görev durumu için bağımsız ttestinden, okul tipleri ve değişme yönetimi ile ilgili kurslara katılmaya bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları anlamada tek faktörlü ANOVA‟dan yararlanılmıştır. Araştırmada değişim yöneticisinin sahip olması gereken değişimi yönetme yeterlilik alanları; bilgi, beceri ve tutum olarak belirlenmekte, okul yöneticilerinin yeterlikleri ile karşılaştırılmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler okul yöneticilerini değişimi yönetme yeterlikleri konusunda "orta" düzeyde yeterli, müdür yardımcıları ise "iyi" düzeyde yeterli olarak değerlendirmektedirler.

Özet İngilizce :

The organizations able to continue existence, and to be more productive and realise purposes effectively have to be in change and improvement forever. The educational organizations are being affected changes around them on the other hand both responsible to start and manage the change as a social organization. School administators‟ have need improve organizations based on continuity as well as ownes. The purpose of this research to evaluate competencies of secondary school administrators‟ about change management as opinions of teachers‟ and assistant managers‟ who work at secondary schools. This study was realised by descriptive method resorted to 45 assistant managers and teachers perceptions in 20 different secondary schools in the city centre in Trabzon. The assistant managers‟ and teachers‟ perceptions based on mean, standart deviation and frequencies each for item about school administrators‟ adequacy to manage the changing. In this research profited defining the difference independent t- test for function and one way ANOVA for school types and attending the courses about change management. In this research change managers‟ adequacy was determined as information, talent and attitude and compared the adequacy of school administrators‟. The school directors have been evaluated about effeiciencies of change management as "good" by the assistant directors and "average" by the teachers who participated in this research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :