Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal kimlik algıları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal gruplar, sosyal kimlik ve sosyal sınıflama gibi temel kavram ve terimler bireyin sosyalleşmesi sürecinde önemli görevler üstlenmektedir. Bu kavram ve terimler bireyin psikososyal ve kültürel bütünlüğünü ifade eden sosyal kimlik algısıyla yakından ilişkilidir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal kimlik algılarını ortaya koymaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanma aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan "Öğretmen Adaylarının Sosyal Kimlik Algılar Anketi" 200 Türkçe öğretmeni adayına uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemlerinden frekans ve yüzdeden; kestirimsel analiz yöntemlerinden ise Ki Kare testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe öğretmeni adaylarının kültür ve sanat içerikli sosyal gruplara katılımlarının diğer gruplara göre daha yüksek orana sahip olduğu ve cinsiyete göre sosyal gruplara katılım konusunda erkekler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Basic concepts and terms like social groups, social identity and social classification undertake important tasks in the process of socializing of the individual. These concepts and terms are related to perception of social identity which conveys psycho-social and cultural integrity of an individual. Aim of this research is to state social identiy perceptions of the Turkish teacher candidates. Scanning model has been used in the study. "Poll of social identity perception of Turkish teacher candidates" which was prepared by the researcher to gather information has been applied to 200 Turkish teacher candidates. In the analysis of the parameters, frequency and percentage methods from visual analysis methods, test of Ki Kare from intuitive method have been used. At the end of the research it has been understood that participation of Turkish teacher candidates to the social groups which have cultural and artistic contents have more ratio than participation to other groups and there is a significant disperity in the issue of participation to the social groups in terms of gender which favors men.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :