Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernist ortamin sanatçi ve sanat üretimlerinin değişim ve dönüşümü üzerine sosyo-kültürel etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi-İstanbul1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyo-kültürel ortamda önemli değişime yol açan Postmodern politikanın önemli etki alanlarından biri de, sanatçı ve onun ortaya koyduğu ürünlerdir. Bu çalışmada, Postmodern politikanın en önemli araçlarından biri olan, kapitalist ekonomi politikası ve kitle iletişim araçları ile sanatın metalaşmaya uygun bir etkinliğe dönüşüp dönüşmediği ve sanatçının ürününü ortaya koyarken, hareket alanına etki eden sebepler, ortaya çıkan ürünün kime/kimlere ya da neye hizmet ettiği konularının açılımları, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Ayrıca Postomodernist ortama zemin hazırlayan terminolojik çelişkiler analiz edilerek, düşük sanat ortamına yaptığı etkilerin önemle üzerinde durulmuş, kültür, sanat ve siyasi ortamda “manipülatif etkilere yol açan” postmodernizmin temel dinamolarını oluşturan terim ve kavramların açılımları yapılarak bu terim ve kavramların terminolojik algı yanılsamalarına dikkatler odaklanmak istenmiştir. Kültür endüstrisi üreticileri tarafından, “iletişim”, “popüler kültür”, “kitle kültürü” ,“yaşam stili” ve “tüketim” kavramları bilinçli bir şekilde gerçek anlamları dışına taşırılarak, topluma lanse edilmiş, bu sayede tüketim çılgını bir toplum oluşturulurken, estetik değer ölçütleri zayıflamış ve bunun sonucunda yoz bir kültüre zemin hazırlamıştır. Nitekim, bu çalışmanın alanına yapacağını umulan katkı; kültür, sanat ve politik ortamda farkında olmadan hazırlaşmış ya da hazırlaştırılmış kalıplar halinde sunulan ve toplum tarafından irdelemeden kabul gören bu kavramların, yanıltmacı algılarına, eleştirel gözle yaklaşmak ve ilgili kavramların manipülatif etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çünkü ilgili terim ve kavramlar, profesyonel “kültür endüstrisi tasarımcıları” tarafından kullanılan oldukça etkin ve güçlü silahlar olup, gerçek anlam ve ifadelerinden uzaklaştırılarak topluma, amaçlanan kitle kültürünü enjekte etmek için, birer araç olarak kullanılmaktadır. Böylece toplumun sosyo-kültürel, politik ve estetik yapısına bazen dolaylı bazen ise dolaysız yönden negatif etki ederek, milli kültür, sanat ve ideolojik dokusunda tahribatlara yol açmaktadır. Modernist dönemin baskın ideolojik kutupları, kapitalist ve sosyalist düşünceler arasında var olan kuramsal bir mücadeleyi de beraberinde getirmişken post modernist periyotta bu tür düşünce kutupları etrafında şekillenmiş olan ideolojiler anlamlarını yitirmiş olmasına rağmen kapitalist ideoloji görünürden uzaklaşarak görünmez etkin bir formata bürünmüştür. Bu bağlamda bu çalışmanın ana vurgularından birisi, postmodernizm, bilinen ve kabul edilen düşüncenin aksine, kapitalizmin ideolojisinden arınmış, salt iktisadi bir kapitalizm olduğudur. Bahsi geçen iktisadi kapitalist yaklaşımların kavramsal araçlarına algı ve dikkatlerin yoğunlaştırıldığı bu çalışmada kitle bilinci güçlendirilmeye çalışarak uzun vadeli çözümler arama yoluna gidilmiştir.

Özet İngilizce :

ABSTRACT The postmodernist politics caused important changes in socio-cultural and political milieu has another area of influence which is artists and their works. In this work, it has been tried to analyse whether the art has been commodized through mass media and other means of capitalistic economic system and expansions of the reasons of artistic productions and who has been targeted to serve and the main factors which have inspired the artist to perform that particular way have been illustrated with a critical approach. In addition to this, the terminological contradictions which paved the way for postmodernism has been analysed and their effects over the low art has been emphasized, and attentions have been tried to focus on the terminological illusions by expanding on the meanings of these terms and concepts used which wielded manipulative influences over the political atmosphere by forming main dynamics of postmodernist approach. Meanings of the terms and concepts: “communication”, “popular culture”, “mass culture”, “life style” and “consumption” have purposefully been twisted and presented to people and through this vehicle, whilst consumption crazy societies being built, on the other hand aesthetic value judgements were weakened which in turn paved the way for a degenerate culture. In the end, the expected contribution of this work is; to unearth the manipulative effects of the concepts which have been presented to people in templates that have been accepted without consciousness. Because, the related terms and concepts are effective tools used by professional industrial culture designers in order to inject “the mass culture” by deviating them away from their actual meanings. Thus, this situation causes its damage, directly or indirectly by negatively influencing the socio-cultural, political and aesthetic texture of societies. There existed a theoretical struggle between two dominant ideological poles of socialist and capitalistic thoughts in modern epoch, in postmodern period, ideological dimension has lost its meaning. In this juncture, the thesis of this work is; postmodernism is a form of capitalism which has been purified from its ideological elements. Through this work, by focusing attentions and perceptions to the actual and intended meanings of these terms and concepts, it has been aimed to contribute the reinforcement of mass consciousness of people for the long run.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :