Yıl 2016, Cilt: 26 Sayı : 3 Sayfalar 427 - 434 2016-12-01
YENİ TİP 1 DİABETES MELLİTUS TEŞHİSİ KONULAN ÇOCUKLARIN BESLENME VE AĞIZ HİJYENİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cüneyt Asım ARAL,Korcan DEMİR
29 261

Öz Amaç: Literatürde tip 1 diyabetin erken döneminde verilenbeslenme ve ağız hijyeni eğitiminin sonuçlarını değerlendiren çalışmabulunmamaktadır. Bu çalışma- nın amacı Tip 1 Diabetes Mellitus (T1DM) teşhisikonu- lan çocuklarda beslenme ve ağız hijyeni alışkanlıklarını incelemek, aynıyaş grubu sistemik sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak ve bulguları diyabetinkontrolünün 3. ayında tekrar değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 10-16 yaş arası 60 birey dâhiledildi. Yaş, boy, kilo ve vücut kütle indeksi açısından benzer olan çalışmagruplarımızı; sistemik olarak sağlıklı bireyler (S),  yeni T1DM teşhisi konulan hastalar (DY) veT1DM’li hastaların 3. ay kontrolleri (DK) oluşturdu. Bireylerin periodontalmuayenelerinde OHİ-S (Oral Hijyen İndeksi) ve SKI (Sulkus Kanama İndeksi)belirlendi. Çalışmaya katılan bireylerin ebeveynleri ile beslenme ve ağızhijyeni anketi yapıldı.Bulgular: DY grubunda OHİ-S değerleri, DK grubunagöre daha yüksekti (p=0.005). DY grubunda SKİ değerleri, S ile DK gruplarındandaha fazla bulundu (Sırasıyla; p = 0.002 ve p=0.015). Öğün atlamayan bireylerinyüzdesi DK grubunda en yüksekti (%90). DY grubunda; genellikle tatlı tüketenbireylerin yüzdesi (%66.7) ve genellikle içecek tüketen bireylerin yüzdesi(%76.7) en yüksekti. S grubunda genellikle atıştırmalık tüketen bireylerinyüzdesi en düşüktü(%26.7). Genel- likle dişlerini fırçalayan ve düzenli gargarayapan birey- lerin yüzdeleri DY grubuna göre (Sırasıyla; %30, %10), DK grubunda(Sırasıyla; %76.7, %46.7) yüksel- diği izlendi. DY grubunda fırçalama esnasındagenel- likle dişeti kanaması olan bireylerin yüzdesi (%53.3), S (%26.7) ve DK(%23.3) gruplarına göre daha fazla bulundu.Sonuçlar: Ağız hijyenini de etkileyebilen beslenmealışkanlıkları, kontrolsüz T1DM’li çocuklarda bozulduğu izlendi. Dolayısı ilediyabetik bireylere verilen ağız hijyeni ve beslenme eğitimi; hem diyabetinkontrolü, hem de periodontal sağlığın idamesi için önemlidir.Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabetes, Mellitus, ağız hijyeni, beslenme alışkanlıklarıEVALUATIONOF ORAL HYGIENE AND NUTRITIONAL EDUCATION OF CHILDREN WITH NEWLY DIAGNOSED TYPE1 DIABETES MELLITUSABSTRACT Objectives: There is no study in the literature evaluating the results of oralhygiene and nutritional education inthe early stages of type 1 diabetes. The aim of this study was to evaluate oralhygiene and nutritional education in children diagnosed with Type 1 DiabetesMellitus (T1DM), and reevaluate the children diagnosed with T1DM after 3months, and compare them with those of systemically healthy controls.Materials andMethods: The present study was consisted of 60 individuals agedbetween 10-16 years. Systemically healthy individuals (S), patients with newlydiagnosed T1DM (DY), and their control after 3 months (DK), formed the studygroups which were similar with regards to age, height, weight, and body massindex. The periodontal examination was consisted of OHI-S (Oral Hygiene Index)and SBI (Sulcus Bleeding Index). Oral hygiene and nutritional questionnaire wasconducted with the parents.Results: OHI-S values were higher in group DY, compared to group DK (p = 0.005).SBI values in group DY were higher compared to group S and group DK (p = 0.002and p = 0.015, respectively). No meal skipping percentage in group DK was thehighest (90%). The percentages of usually sweet (66.7%) and drink consumption(76.7%) were the highest in the group DY. The percentage of usually snackconsumption was the lowest in group S (26.7%). The percentages of usually toothbrushing and gargling increased in group DK (76.7% and 46.7%, respectively),compared to group DY (30% and 10%, respectively). The percentage of bleeding onbrushing in group DY (53.3%) was higher compared to group S (26.7%) and groupDK (23.3%).Conclusions: Dietary habits, which can effect oral hygiene, is disrupted in childrenwith uncontrolled T1DM. Oral hygiene and nutritional education of individuals with diabetes isimportant for both control of diabetes and maintenance of periodontal health. KeyWords: Type 1 Diabetes Mellitus; oral hygiene; dietaryhabits

Anahtar Kelimeler

ip 1 Diabetes, Mellitus, ağız hijyeni
Kidambi S, Patel SB. Diabetes mellitus: considerations for dentistry. J Am Dent Assoc 2008;(Suppl 139):8-18.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Cüneyt Asım ARAL
Korcan DEMİR