Cilt: 29 Sayı : 1
FARKLI KİMYASAL YAPILARA SAHİP DİŞ MACUNLARININ FELDSPATİK PORSELENİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Alper ÖZDOĞAN,Zeynep YEŞİL DUYMUŞ,Esra İNCESU,Merve KÖSEOĞLU

1.4K 129

Öz Amaç:Bu çalışmanın amacı, farklı kimyasal yapılara sahip diş macunlarının feldspatikporselenin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntem:Çalışma kapsamında toplam 40 adet disk şeklinde porselen örnek kullanıldı.Örneklerin yüzey bitim ve cila işlemlerinden sonra profilometre cihazı ilepürüzlülükleri ölçülüp kaydedildi ve rastgele dört gruba ayrıldı. Örnekyüzeyleri dört farklı kimyasal yapıya sahip diş macunu ve elektronik dişfırçası ile günde iki kere iki dakika olmak üzere toplam bir aya denk gelecekşekilde iki saat boyunca fırçalandı. Birinci ayın sonunda profilometre iletekrar yüzey pürüzlülükleri ölçüldü ve kaydedildi. Verilerin istatistikseldeğerlendirmesi varyans analizi kullanılarak yapıldı.Bulgular:Varyans analizinin sonuçları farklı kimyasal yapıdaki diş macunlarınınfeldspatik porselenin yüzey pürüzlülüğünü anlamlı derecede arttırdığını(p<0.05) gösterdi. En yüksek pürüzlülük değeri (2.60 ± 0.48 µm)siyah renk koduna sahip diş macununda, en düşük pürüzlülük değerinin ise (1.96 ± 0.43µm) kırmızı renk koduna sahip diş macununda olduğu tespit edildi.Sonuç: Eldeedilen verilere göre, diş macunlarının feldspatik porselenin yüzeypürüzlülüğünü arttırdığı, macunların kimyasal içeriğine bağlı olarak da buartışın değişebildiği sonucuna varıldı.Anahtar Kelimeler: Diş macunu, porselen,yüzey pürüzlülüğü EFFECT OF DIFFERENTCHEMICAL COMPOSITION TOOTHPASTES ON SURFACE ROUGHNESS OF FELDSPATHIC PORCELAINABSTRACTAim: The aim of this study was to evaluate the effect of different chemicalcomposition toothpastes on surface roughness of feldspathic porcelain.Material andMethods: Totally, 40 disc-shaped porcelain specimens were usedin this study. After the surface polishing, the surface roughness of specimenswas measured by profilometer and divided into four groups randomly. The surfaceof specimens was brushed two hours instead of two times a day through twominutes for a month by electric toothbrush and toothpastes, which have fourdifferent chemical compositions. After a month the surface roughness weremeasured by profilometer again and recorded. The statistically analysisobtained data were performed with repeated measures analysis of variance test.Results: The results of variance test showed that statistically significantdifferences between different chemical composition toothpastes on surfaceroughness of feldspathic porcelain (p<0.05). The highest surface roughnessvalue (2.60 ± 0.48 µm) was identified in black color code toothpaste, thelowest surface roughness value (1.96 ± 0.43 µm) was identified in red colorcode toothpaste.Conclusion: The obtained data presented that, the toothpastes have increased thesurface roughness of feldspathic porcelain and this increasing has changed dependingon the chemical composition of toothpastes.Keywords: Toothpaste, porcelain, surface roughness
Anahtar Kelimeler: Diş macunu, porselen

Kaynakça

1. Kukiattrakoon B, Hengtrakool C, Kedjarune-Leggat U. The effect of acidic agents on surface ion leaching and surface characteristics of dental porcelains. J Prosthet Dent 2010;103:148-62.
Alper ÖZDOĞAN,Zeynep YEŞİL DUYMUŞ,Esra İNCESU,Merve KÖSEOĞLU