Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin kuruma bağlılık düzeyleri ile kurumdan ayrılma niyetleri üzerine bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; çalışanların, demografik özellikleri ile kuruma bağlılık düzeyleri ve kurumdan ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla 761 öğretmenden oluşan bir örneklem grubuna anket uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Meyer,P.J ve Allen, J.N. tarafından geliştirilen “Devamlılık ve Duygusal Bağlılık Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Analizler sonucunda, öğretmenlerin duygusal bağlılıklarının devam bağlılıklarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşı, cinsiyeti, hizmet yılları, ikamet yerleri, medeni durumları, eşlerinin çalışma durumları, çocuk sayıları ve gelir durumları gibi değişkenlerle duygusal, devamlılık ve toplam kuruma bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunurken, cinsiyet, branş, okul kaynağı, öğrenim durumu ve görev yeri değişkenleri ile duygusal, devamlılık ve toplam kuruma bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca öğretmenlerin kurumlarına bağlılıkları ile kurumlarından ayrılma niyetleri arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kuruma Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devamlılık Bağlılığı, İşten Ayrılma Niyeti

Özet İngilizce :

This study aims to find out if there is a significant correlation among personal and family characteristics of teachers, their level of organizational commitment and their tendency to leave the organization. The affective and continuance commitment scale developed by Meyer, P.J and Allen, J.N. intent to leave organizational scale developed by the researcher himself a questionnaire was used to collect data. As a result of the analysis, it was found that the level of affective commitment of the teachers was greater than continuance commitment. It was seen that there was a significant relationship between teachers’ age, gender, service years, residence, marital status, working wives, the number of children, and income and affective, continuance, organizational commitment. No significant difference was observed with respect to their branch, schools they got their degree, education level, and work palace. In addition, it was found that there was a high negative correlation between their organizational commitment and will to intent to leave the organizational.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :