Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gündelik yaşamda çocuklar ve anne-baba arasındaki iskele kurma temelli etkileşimler

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, alt sosyoekonomik düzeydeki annebabalar ile 45 yaşlarındaki çocuklar arasındaki gündelik etkileşimlerdeki iskele kurma davranışları ve çocukların bunlara tepkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Çalışma grubu, alt sosyoekonomik düzeyden yedi aileyi kapsamaktadır. Araştırmanın verileri "katılımcı gözlem" tekniği ile elde edilmiş ve "betimsel" olarak analiz edilmiştir. Analizler; etkileşimlerin sıklığı, etkileşim kişisi, annebabanın kullandığı iskele kurma davranışları ve çocuğun bu etkileşimler sırasındaki davranış kategorilerini içermektedir. Annebabanın iskele kurma davranışları sözel strateji, doğrudan ya da elle yardım etme, model olma, görevi anne babanın tamamlaması olmak üzere dört başlık altında analiz edilmiştir. Ayrıca sözel stratejiler; dikkat çekme, dikkati görev üzerinde tutma, genel / özel nitelikli sözel açıklamalarda bulunma, geribildirim verme ve görevle ilgisi olmayan bir şey söyleme veya bir davranışta bulunma alt kategorileri temelinde analiz edilmiştir. Çocuğun tepkileri ise dikkat etme, problemi çözmek için çaba gösterme, problemin çözümüne yönelik ipuçlarını ya da yönergeleri izleme/izlememe, problemin çözümüne yönelik sözlü ya da sözsüz yardım talebinde bulunma, problem üzerinde çalışmaktan vazgeçme olmak üzere beş kategoride analize alınmıştır. Çalışmada gözlenen 107 iskele kurma temelli etkileşimin daha çok anneler ile kurulduğu belirlenmiştir. Annebabalar "sözel stratejileri" diğer iskele kurma stratejilerinden daha fazla kullanmışlardır. Bunun yanında en fazla kullanılan sözel stratejinin dikkat çekme olduğu; bunu sırasıyla genel ya da özel nitelikli açıklamalar yapma ve olumsuz geribildirim verme stratejilerinin izlediği görülmüştür. Çocukların annebabanın davranışlarına gösterdiği tepkilerin başında görevi çocuğun tamamlaması, problemi çözmesi gelmektedir. Bu tepkiyi çocuğun annebabanın açıklamalarına ya da yönergelerine dikkat etmesi ve sonrasında da ipuçları/yönergeleri izlememe kategorileri izlemektedir.

Özet İngilizce :

In this research, daily interactions between 45 years old children and their parents coming from low socioeconomic status were studied. The goal was to define daily interactions between parents and children with 45 years old according to content of the cognitive themes of interactions. Seven families participated to the research. Participant observation technique was used for data gathering. The data was analyzed according to categories: with whom children interact; scaffolding behaviors of parents in cognitive based interactions and finally children outcomes in these interactions. The analyses of parental scaffolding behaviors were included four themes as verbal strategy, direct support / help, modeling and complete the task without children involvement. The verbal strategies were analyzed to five subcategories as take attention, keep attention on task, make general / specific verbal explanations, give feedback and say / do something irrelevant to the task. Children' outcomes were analyzed to pay attention, endeavor to solve problem, to follow/not follow the cues related with problem solving, ask for help verbally or nonverbal, disclaimer to work on the task, completed task by her/himself. It was found that observed 107 interactions was started by mother. Parent used verbal strategies more than others. Mostly used verbal strategies were respectively taking attention, make general / specific verbal explanations, and give feedback. Children common outcome for the parents' behavior was to complete the task by their selves. The following outcomes were respectively paying attention to the explanations of parents and not following the cues related with problem solving.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :