Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim etkinliğinin arttırılmasında simülasyon yaklaşımı ve bir üretim atölyesinde uygulama

Yazar kurumları :
-1, Gebze Yüksek Tekn. Enstitüsü, ĠĢletme Fakültesi2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgisayar destekli simülasyon yöntemi birçok alanda yaygınca kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Her türlü alanda kullanılan modelleme teknikleri ile kalite artırımı, kısa temin süreleri ve çevrim sürelerini azaltmak gibi Ģirketler için büyük önem taĢıyan değerlerin optimizasyonu sağlanmıĢtır. Bu makalede gerçek bir üretim sistemindeki verimliliğin değiĢimini farklı bir senaryo uygulayarak gözlemlenmesi amaçlamaktadır. Sistemin verimliliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ve olaylar problemin esasını oluĢturmaktadır. Bu makalede TefaĢ A.ġ otomotiv yan sanayi iĢletmesinin pres sac üretim sistemi PROMODEL 4.22 simülasyon programı ile modellenmiĢtir. Gerçek ve diğer olabilecek sistem arasındaki farklar karĢılaĢtırılarak yorumlanmıĢ ve çıkan sonuçlara göre önerilerde bulunarak çalıĢma tamamlanmıĢtır.

Özet İngilizce :

Today, with the support of computer, simulation method has become a widespread method. Significant issues for companies such as the quality, short supply time, and reduction in cycle times are optimized by the simulation modelling technique that is functional for all fields. The aim of this article is to simulate the variations in efficiency for a real production system by applying different manufacturing scenarios. Factors and events which have negative impacts on the system efficiency constitute the core of the problem. The production system of the press plate of TefaĢ A.ġ, a company in the automotive parts industry, is modelled by PROMODEL 4.22 simulation program. Comparisons are made between the current system and the proposed system which is renewed by PROMODEL. Improvement suggestions are presented in the final.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :