Yıl 2020, Cilt: 30 Sayı : 1 Sayfalar 93 - 100 2020-01-15
FARKLI İÇECEKLER İLE RENKLENDİRİLMİŞ REZİN NANO SERAMİKLER VE NANO HİBRİT KOMPOZİT REZİNLERİN RENK STABİLİTESİNE BEYAZLATICI AĞIZ GARGARALARININ ETKİSİ
İşıl Damla ŞENER YAMANER
14 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı CAD/CAM rezin nano seramik (Lava Ultimate; 3M ESPE) ve nano hibrit kompozit rezin (Grandio/VOCO) materyallerin uzun süre renklendirici içeceklere maruz kalmalarının ve sonrasında 24 ve 72 saatlik beyazlatıcı ağız gargarası uygulanmasının renk stabilitesi üzerine etkisininin vitro olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada CAD/CAM yöntemi ile üretilen 20 adet RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) ve 20 adet nano hibrit kompozit rezin (Grandio/VOCO) numune kullanıldı. Tüm numuneler (n=40) önce 12 gün enerji içeceğinde, sonrasında da yine 12 gün çayda olmak üzere iki farklı renklendirici içecekte bekletildi. Renklendirme işlemi sonrasında numunelerin tümü Listerine Advanced White (Johnson&Johnson,  İngiltere) beyazlatıcı ağız bakım gargarasında bekletilerek beyazlatma işlemine tabii tutuldu. Başlangıç, renklendirme işlemi sonrasında ve beyazlatma işlemi sonrasında 24 ve 72 saat sonra  numunelerin renk ölçümleri Vita Easyshade® V spektrofotometre (Vita Easyshade® V, Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) kullanılarak yapıldı. RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) ve nano hibrit kompozit rezin (Grandio/VOCO) numunelerin renklendirme işlemi öncesi ve sonrası arasındaki renk farklılıkları (ΔE) ile beyazlatma işlemi öncesi ve 24 ile 72 saat sonrası arasındaki renk farklılıkları CIELAB ΔE formülü kullanılarak hesaplandı. İstatistiksel analizler tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile yapıldı. (p=0,05) Bulgular: Renklendirme sonrası; RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) numunelerin ortalama ΔE değeri klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde hesaplanırken nano hibrit kompozit (Grandio/VOCO) numunelerin ortalama ΔE değeri klinik olarak kabul edilebilir sınırların üzerinde yer almaktadır. Her iki grubun ortalama ΔE değerleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p≤0,05). Her iki grubun ortalama ΔE değerlerinde 24 ve 72 saat beyazlatıcı ağız gargarasında bekleme sonrasında da istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş görülmüştür (p≤0,05). Sonuç: Nano-hibrit kompozit rezin (Grandio/VOCO), RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) ‘e göre klinik olarak kabul edilemez düzeyde renklenmektedir. 24 ve 72 saatlik beyazlatıcı ağız gargarası içerisinde bekletilmesi sonucunda her iki malzemede de istatistiksel olarak (ΔE) değerlerinde anlamlı düşüş bulunmuştur. Bu sonuç beyazlatıcı ağız gargarasının nano hibrit kompozit rezin (Grandio/VOCO) ve RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) malzemelerinde etkin bir beyazlatma sağladığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Nano Hibrit Kompozit, Rezin Nano Seramik,  Renk, Beyazlatıcı Solüsyon   The effect of whitening mouth rinse on the color stability of resin nano ceramic and nano hybrıd composite staıned with colored beverages Abstract Aim: The aim of this study was to determine the effect of application of whitening mouth rinse for 24 h and 72 h on the color stability of CAD/CAM resin nano ceramic (Lava Ultimate; 3M ESPE) and nano hybrid composite resin (Grandio/VOCO) that stained with colored beverages in vitro. Material and Methods: RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) (n=20) and nano hybrid composite (Grandio/VOCO) (n=20) were prepared. All specimens were immersed in energy drink for 12 days and tea for 12 days again. After staining procedure the stained specimens were immersed in Listerine Advanced White (Johnson&Johnson, UK) whitening mouth rinse. İnitially, after staining procedure and two times after bleaching procedure first 24hours later than 72 hours later, the color was measured with Vita Easyshade® V spektrofotometer. The color difference before and after staining and after 24 hours and 72 hours bleaching was evaluated by CIELAB ΔE formula. The data were analyzed with one-way ANOVA (p=0,05). Results: After staining; the calculated avarage ΔE value of RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) samples’ was clinically acceptable but the calculated avarage ΔE value of the nano hybrid composite (Grandio/VOCO) samples’ was above the acceptable level. When the avarage ΔE values of the groups were compared the difference was statistically significant (p≤0,05). When the avarage ΔE values of the groups were compared after bleaching with the mouth rinse for 24 and 72 hours, decrease in ΔE values was statistically significant (p≤0,05). Conclusion: Nano hybrid composite resins (Grandio/VOCO) were stained above the clinical acceptance level. After bleaching with the mouth rinse for 24 and 72 hours, ΔE values was statistically significantly decreased that means that whitening mouth rinse effectively bleached both RNC (Lava Ultimate; 3M ESPE) and nano hybrid composite (Grandio/VOCO). Key words: Nano Hybrıd Composite, Resin Nano Ceramic, Color stability,Whitening Mouth Rinse

Anahtar Kelimeler

Nano Hibrit Kompozit, Rezin Nano Seramik, Renk
1. Fasbinder D. Chairside CAD/CAM: an overview of restorative material options. Compend Contin Educ Dent 2012; 50:2-8.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4790-6542Yazar: İşıl Damla ŞENER YAMANER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2020


Makalenin Yazarları
İşıl Damla ŞENER YAMANER