Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Suç ve sosyoekonomik değişkenler arasindaki bağimlilik ilişkisi: kars cezaevi üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Suç olgusu, hem ortaya çıkış biçimi ve nedenleri ve hem de sonuçları açısından sosyolojik olduğu kadar ekonomik bir çözümlemeyi de gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada sosyo-ekonomik faktörlerin suç üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle suça kavramsal ve teorik açıdan değinilmiş, ardından suç ve ekonomi arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu analizler ışığında suça etki eden faktörler/belirleyicileri bağlamında, Kars Kapalı Cezaevi’nde çeşitli suçlardan hüküm giymiş 63 hükümlüden oluşan örneklem grubunun hüküm giydiği suç ile bu suçlara etki eden sosyo-ekonomik faktörler olarak düşünülen yaş, cinsiyet, medeni hal, öğrenim düzeyi, ekonomik durum arasındaki ilişki araştırılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre hükümlülerin ve ailelerinin öğrenim düzeyi düşüktür. Hükümlüler, genel olarak düşük gelir grubunda yer alan yoksul ve kalabalık ailelerden gelmektedir. En çok işlenen suçlar, adam öldürme ve hırsızlıktır. Hükümlülerin ailelerinde ve arkadaş çevrelerinde suç işlemiş kişilerin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yaşadıkları yerlerden göç eden kişilerin beklentileri ile karşılaştıklarının farklılaşması sonucu bireylerin suça yöneldiği de görülmektedir. Tüm bu sonuçlar, “bireyi suça iten sosyo-ekonomik faktörlerdir” şeklindeki genel hipotezimizi desteklemektedir. 

Özet İngilizce :

Criminal phenomenon requires an economic analysis as well as sociological analysis in terms of its emergence, causes and consequences. The purpose of this study is to investigate impacts of socioeconomic factors on crime in economic mean. In this context, interaction between economic factors, which are among the environmental factors forming crime, and crime particularly socio-economic thematic is aimed to be investigated. In the light of the factors that affect crime, 63 prisoners from Kars Close Prison who were sentenced by miscellaneous crimes has been selected as the sample group to analyze the relationship between the types of crimes and socio-economical factors such as age, gender, marital status, educational level, and economic conditions.According to the results of the study, education level of crimes and their families are low. Offenders are from poor and crowded families who are among low income group according to economic condition. Most crimes are murder and theft. It was determined that there are people committed crimes in the environment and families of offenders. It was seen that people who migrate from where they live tend to crime in result of they encounter a difference between their expectations and what they encountered. All these results support our general hypothesis of “socioeconomic factors push individuals into crime”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :