Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde kültürel zeka ve hastane işletmelerinde kültürel zeka düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimle beraber, sağlık hizmetleri yerel olduğu kadar küresel nitelikte kazanmaya başlamıştır. Özellikle sağlık turizminin gelişmesiyle birlikte, artık çok farklı kültürden hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kültürel zeka sadece hizmet sunulanlara yönelik değildir. Örgüt içinde de çok farklı kültürlerden gelen kişilerin birlikte ortak bir amaca yönelik çalışabilmesi ve etkin iletişimin kurabilmesi içinde gereklidir. Buradan hareketle; kişilerin farklı kültürlere karşı olan tutum, davranış ve anlama becerilerini içeren bir kavram olan kültürel zekanın, işletmelerde özellikle de küresel hizmet işletmelerinde tüm çalışanların sahip olması gereken bir zeka türü olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan araştırmada, önce kültürel zeka ölçeği Türkçe'ye uyarlanmış, sonra hastane çalışanlarının kültürel zeka düzeyleri belirlenerek, hangi demografik-mesleki faktörlerin kültürel zeka üzerinde etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da Sağlık Bakanlığı'nın sınıflamasına göre A sınıfı 2 özel hastaneden, araştırmaya katılmayı kabul eden 150 çalışan araştırmada yer almıştır. Analiz sonuçlarında kültürel zeka düzeyinin 3,93+(0,82) olduğu; kurumda ve meslekte çalışma süresinin ise kültürel zekanın davranışsal boyutu ve genel puanı ile negatif yönde zayıf ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In recent years, along with changes in health care services, health care has gained not only local nature but gobal one as well. Especially with the development of health tourism, it started to offer health care to patients from different cultures. Likewise, the service is provided to solo, but also very different cultures within the organization is working towards a common goal, to be with people, effectiveness, efficiency, coordination and communication, in order to ensure a good understanding of each other's cultures employees, need to know about. Cultural intelligence is not intended only to whom the service were given. It is required to work and communicate effectively within the people from very different cultures within the organization towards a common goal. From this point of view, cultural intelligence that means the attitude, behaviors and concept that includes comprehension skills of people towards different cultures is the service, especially enterprises of all employees. That is possible to say that cultural intelligence is a must-have of global organisation. In the study, cultural intelligence scale is adapted to Turkish and applied to hospital staff. Socio-demographics dependents were statistically calculated. The hospital staff cultural intelligence levels were determined and the effectiveness on the demographic and occupational factors were put forward. For this purpose, 150 employees were included in the survey from the private hospitals described as A-class from the Ministry of Health according to the classification. In the analysis results, the level of cultural intelligence was 3,93 + (0,82). With the operating time of the institution and the profession, to some extent cultural intelligence is a negative weak relationship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :