Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyona yeni katılanların örgütsel uyumu ve çalışan sonuçları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, organizasyona yeni katılanların (newcomers) örgütsel uyum boyutlarıyla (örgüte, gruba ve işe uyum sağlama), çalışan sonuçları (Örgütsel bağlılık, iş tatmini, rol çatışması, rol açıklığı) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. AraĢtırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. AraĢtırma sonuçlarına göre yeni katılımcıların iş sonuçlarını etkileyen en güçlü örgütsel uyum boyutu iş uyumudur. işe uyum ile rol açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık ve rol çatıĢması arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öte yandan, kişi grup uyumu örgüte katılan yeni üyenin iş tatminini negatif etkilemektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to describe the relationship between newcomers‘ organizational fit components (person-organization, person-group, person-job fit) and employs‘ outputs (organizational commitment, job satisfaction, role conflict and role clarity). Quantitive research method was used in the study and the survey data were collected by using questionnaire forms. According to the result of research, there is a significant relationship between job fit and organizational commitment, job satisfaction, role conflict and role clarity. The most important organizational fit component that affects employs‘ outcomes is the job fit. On the other hand, person-group fit component affects negatively newcomers‘ job satisfaction

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :