Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kars ilinin kalkınma stratejisi nasıl olmalıdır

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi'nin en geri kalmıĢ illerinden birisidir. Ancak, tarihi ve kültürel birikime göre, Türkiye'de önemsenmesi gereken özel illerden birisidir. Bu ilin, 1990 öncesinde eski dünya düzeni döneminde çeĢitli dezavantajları bulunmaktaydı. Fakat Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra çok özel fırsatlar yakalanmıĢtır. Bu fırsatların en önemlilerinden birisi, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile ticaret yapma imkanıdır. Buna ilaveten, Kars ilinin kendi iç potansiyelleri de kalkınmasının gerçekleĢtirilmesini sağlayacak düzeydedir. Bu çalıĢma ile Kars ilinin mevcut durumu, potansiyelleri ve kalkınma da kullanılabilirlikleri tartıĢılmaktadır. UlaĢılan sonuçlara göre genel değerlendirme ve öneriler de yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

The Kars province is one of the most backward provinces of Eastern Anatolia Region.However, according to historical and cultural accumulation, is one of cities that has to be heeded in Turkey. In this province, in the old world order period before 1990 there were several disadvantages. But after the collapse of the Soviet Union captured very special advantages. One of the most important of these opportunities, is trade capability with Georgia, Armenia and Azerbaijan. In addition, domestic potentials of Kars province are enough to ensure their development. In this study, the current status of Kars province, the availability and development potentials are discussed. According to the results obtained, general evaluation and recommendations are made

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :