Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiltere'deki dinsel rasyonalistlerin ekonomik olaylar hakkındaki yorumları

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Richard Baxter, bir dinsel rasyonalistti. Her hangi bir konuyla ilgili olarak dini, açık bir rehberlik iĢlevini yerine getiremediği durumlarda; mantık ve sağduyu temellerine uygun olarak karar verirdi. Ayrıca, çevresindeki diğer insanların, kendi akıl gücünü kullanmalarını istemiĢtir. Baxter, adil fiyat kavramına ulaĢmak için teĢebbüs de etmiĢtir. Piyasa ya da alıĢılmıĢ fiyat dikkate alınmalıdır. Ancak, nispi pazarlık güçleri veya sürülen servet miktarı etkiliyse; adil fiyat düzeyi, piyasa fiyatından farklı olabilirdi. Özellikle de, iĢletmedeki verimlilik çok adaletli bir Ģekilde ödüllendirilmeyi veya diğerlerine kıyasla daha yüksek kazançların dağıtılmasını gerektirdiği gibi, verimsizlik de düĢük kazançlarla veya iflasa sürüklenmekle cezalandırılmaktadır. Baxter, borç alıp vermeyle ilgili bir hayli açıklamada bulunmuĢtur. Fakir bir adamın geri ödeyemeyeceğini bile bile borç alması adalete uygun değildir, demiĢtir. Bu koĢullar altında, alınan borç hırsızlıktır. Ayrıca Baxter, iĢletme finansmanında kullanılan borçlanma üzerinde de durmuĢtur. ĠĢadamları borçla sağladıkları paraları kârlı iĢlere yatırarak ödeyecekleri borçtan daha yüksek kazançları elde ettikleri için; ticaret ve sanayi ile ilgili faizli borçlanmayla ilgili ahlaki bir itirazı olmamıĢtır. John Wesley, paranın kendi içinde kötülükten oldukça uzak olduğundan kesin emin olduğu için, paranın en büyük iyiliğin aracı olarak kullanılabileceğini savunmuĢtur. Bu nedenledir ki, açıkça, kazanabildiğiniz kadar kazanın, diyebilmiĢtir. Ancak, para, zevk verici ve gurur sağlayıcı Ģeylere harcanmamalı, pahalı elbiseler alınmamalıdır. Para, mutlaka, iĢ etkinliklerine yatırılmalıdır.

Özet İngilizce :

Richard Baxter was a religious rationalist. If his religion failed to provide a clear guide on any point, he decided on grounds of logic and common sense. Further, he expected others to use their reason. Baxter attempted to arrive at a conception of just price. Market or customary price must be taken into account, but the just price may differ from it if the relative bargaining strength or wealth. Especially efficiency in business can rightly expect to be rewarded or more profits than the others, and inefficiency penalized or went to bankrupt. Baxter also has a good deal to say on lending and borrowing. He says that a poor man might not rightfully borrow if he knew that he could not repay. Under such circumstances, borrowing is thieving. Baxter then deals with the question of financing of business on borrowed capital. There is no ethical objection to commercial or industrial borrowing , because they invest profitable business and they may be gain more profits. John Wesley was quite clear that, so far from money being evil in itself, it could be an instrument of the greatest good; for this reason gain all you can and save all you can. Money must not be spent to gratify pride or expensive clothes; but must be invest business activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :