Cilt: 30 Sayı : 1
YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yasemin GÜLER,Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU

27 129

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı; yazılı ve görsel medyada flor hakkında yayınlanan haberlerin hasta ebeveynleri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalına başvuran 50 çocuk hastanın ebeveyni (26 kadın, 24 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma anket çalışması şeklinde planlanmış olup, ilk bölümde katılımcıların demografik verileri kaydedilmiş, ikinci bölümde ise flor ile ilgili sorular (diş macunu içeriği, flor kullanım amaçları, yan etkileri, koruyucu flor uygulamaları vb.) yöneltilmiştir. İkinci bölümde ayrıca flor hakkında edindikleri bilgilerin kaynağına yönelik sorularla, yazılı ve görsel medyayı kullanım sıklıkları hakkında sorular da bulunmaktadır. Anket sorularının ardından flor hakkında doğru bilgiler içeren bir sunum yapılmıştır. Sunumdan iki ay sonra katılımcılar tekrar davet edilerek bir son test yapılmış ve bilgilendirme sonrası fikirlerinin ne yönde değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler ise SPSS 20.0 programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Anket sorularına verilen cevaplara bakıldığında %48 çoğunlukla günlük 1-3 saatlerini haberleşme ve iletişim araçlarına ayırdıkları, güncel konular hakkındaki bilgileri %24 çoğunlukla internet (sosyal medyadan) elde ettikleri, haberleşme ve iletişim araçlarını %35 çoğunlukla kısmen güvenilir buldukları tespit edilmiştir. Bilgilendirme sunumundan önce ve sonra, flor ve diş macunu ile ilgili sorulara verilen cevapların yüzdelikleri karşılaştırıldığında doğru cevapların yüzdesinin arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen veriler ışığında, kişilerin medyada yayımlanan yanlış/eksik bilgi içerikli sağlık haberlerinden olumsuz yönde etkilenebileceği, bu sebeple hasta ve hasta yakınlarının güncel sağlık konularında uzman hekimler tarafından daha çok bilgilendirilmesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Flor, medyadaki flor haberleri, anket çalışması  INFLUENCE OF PUBLISHED NEWS ABOUT FLUORIDE IN WRITTEN AND VISUAL MEDIA ON PATIENT’S PARENTS ABSTRACT Aim: The aim of this study is; the evaluation of the effect of the news about the fluoride in written and visual media on the patient's parents. Materials and Methods: The study consisted of 50 child patients’s parents (26 female, 24 male) who applied to Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry. The study was planned in the form of a questionnaire, in which the demographic data of the participants were recorded in the first part and the questions related to fluoride (toothpaste contents, fluoride use purposes, side effects, protective fluoride applications, etc.) were directed. In the second part, there are also questions about the sources of information about flüoride and the frequency of use of written and visual media. Following the questionnaire, a presentation with the correct information about flüoride was made. Two months after the presentation, the participants were invited again and a final test was carried out to determine the change in their post-informed opinion. The obtained data were evaluated statistically in SPSS 20.0 program. Result:When the answers to the questionnaire were examined, it was found that they share 1-3 hours daily communication and communication tools, mostly about 24% of the information about current topics, mostly internet (social media), communication and communication tools mostly 35% reliable. When the percentages of there sponses to the questions about flüoride and toothpaste were compared before and after informative presentation, it was observed that the percentage of correct answers increased. Conclusion: In our study, it has been suggested that people should be informed more about the current health issues as the specialist physicians, because the health news of the people with wrong / incomplete information published in the media may be affected negatively. Keywords: Fluoride, fluoride news in the media, survey study
Anahtar Kelimeler: Flor, medyadaki flor haberleri

Kaynakça

1.Locksley G. The media and development: what's the story?: The World Bank; 2009.Paper no:158. https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/5924 License: CC BY 3.0 IGO
Yasemin GÜLER,Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU