AB Sosyal İçerme Politikası Uygulamalarının Türkiye’deki Maliyet-Fayda Tahlili

Refah rejimleri vatandaşların sosyal ve ekonomik menfaatlerini korumak ve geliştirmek için yürütülen sosyal ve ekonomik politikalardan oluşur. Küreselleşmenin yarattığı ivme ile neoliberal politikalar yaygınlaştıkça refah rejimleri; sosyal durum güvenliği, toplu ve paylaşılan refah kavramları yerine bireysel güçlenme ve fırsat eşitliği kavramlarına odaklanan bu neoliberal prensiplerden olumsuz etkilenmektedir. Algıdaki bu değişiklik toplumda eşitsizliği derinleştirerek güçlendirilen ve zayıflaştırılan bireyler arasında uçurum yaratmış, ‘sosyal adalet’ kavramının geri çağırılma ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum sosyal içerme kavramının ve sosyal risk yönetimi politikalarının temelinin nasıl oluştuğunu gözler önüne sermektedir. Bu makale, söz konusu temelin AB yoluyla Türkiye’ye yansıma yolları ve Türkiye’de sosyal politikanın gelişiminde olası fayda/maliyeti veya avantaj/dezavantajlarını tartışmaktadır. AB ve Türkiye’nin sosyal içerme politikalarının analizinde Graziano’nun siyasaları: “hedefler, prensipler, prosedürler ve araçlar olmak üzere 4 temel boyutta değerlendiren teorik bakış açısı”2 kullanılmıştır

COST-BENEFIT ANALYSIS OF EU SOCIAL INCLUSION POLICY IMPLEMENTATIONS IN TURKEY

Welfare regime is composed of social and economic policies that are adopted to protect and promote the economic and social well-being of its citizens. While neoliberal principles extend through globalization, welfare regimes have been suffering from these spreading principles focusing on individual empowerment and equality of opportunity rather than collective security and shared welfare. This perception has widened the inequalities in the society between empowered and weakened individuals and the urgent need to call back the ‘social justice’ becomes sino qua non. This is the base of how the concept of social inclusion and social risk management policies has emerged. This article analyzes ways of the reflection of this basis from EU to Turkey and its possible benefits/costs and advantages/disadvantages for Turkish social policy development. The policy approach suggested by Graziano that evaluates policies with four key dimensions: “objectives, principles, procedures and instruments is applied to the analysis of EU and Turkish social inclusion policy implementations”.1

Kaynakça

Bailey, D.J (2008). Explaining the Underdevelopment of ‘Social Europe’: A Critical Realization. Journal of European Social Policy, vol.18(3): 232-245 doi: 10.1177/0958928708091057

Bianet (21.04.2010). SHÇEK Çocuğu Değil Aileyi Koruyor. Available at: http://www.bianet.org/bianet/toplum/121471-shcek-cocugu-degil-aileyi- koruyor

Blanchard, J.O. (2004). Explaining European Unemployment. The National Bureau of Economic Researh. Research Summary. Summer 2004. Available at:http://www.nber.org/reporter/summer04/blanchard.html

Bora, A. (2007). ‘Yoksulluk ve Kadınlar’ Atılgan, G. & Çakar,B.Y. (Edt). Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Buğra, A. & Keyder, Ç. (2005) Poverty and Social Policy in Contemporary Turkey. Report of Bogazici University, Social Policy Forum. Available at: http://www.spf.boun.edu.tr/docs/WP-Bugra-Keyder.pdf

Buğra, A. (2007). Yoksulluk ve Sosyal Haklar. Atılgan, G. & Çakar,B.Y. (Edt). Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Bulletin of Statistics of Social Expenditures (2012). Directorate General of Social Assistance and Solidarity. Available at: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/upload/Node/11873/files/SYGM_2012.pdf

CEC (2013). 2013 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, Brussels. Available at: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport_ 2013.pdf

CEC (2004). 2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, Brussels. Available at: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_ en.pdf

Commission (2008). Commission Recommendation of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labour market.L 307 , 18/11/2008. Available at: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:307:0011:01:EN:HT ML

Council (1974). Council Resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme OJ C 13, 12.2.1974.available at:http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31974Y0212(01):en:N OT

Council (1989). Resolution of the Council and of the Ministries for Social Affairs Meeting within the Council on C 277/01, available at:http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1989:277:0001:0001:EN:P DF

Council (2000). Presidency Conclusions of Lisbon Council. Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100- r1.en0.htm

Council (2001). Objectives in the Fight Against Poverty and Social Exclusion. C 82/02. Available at: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:082:0004:0007:EN:P DF

Council and Parliament (2001).Decision No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat social exclusion. L 010 , 12/01/2002available at:http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0050:EN:HTM L

Council (2000). Presidency Conclusions of Lisbon Council. Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100- r1.en0.htm

Ekim, B. (2007). Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Hak Temelli Yaklaşım: Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı. Atılgan, G. & Çakar,B.Y. Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Erdoğdu, S. (2010). Avrupa Birliği’nde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme. Ataman, B. (Edt). Türkiye’nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası. Siyasal Kitapevi. ISBN: 978-6055-782-50-4

Freire (2002) in Yücesan, Ö.G. (2007). ‘Sosyal Dışlanma’ Kavramı Masum Değildir: Insandışılaşmanın Reddi ve İnsanlaşmaya Dair… Atılgan, G. & Çakar,B.Y. Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Graziano,P. (2009). Bringing the Actors Back In. Europeanization and Domestic Policy Change: The Case of the European Employment Strategy in Italy and France. Paper presented at the IPSA International Conference Luxembourg, March 18-20 2010. Available at: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_4123.pdf

Lillesto, B. & Sandvin, J.T. (2014). Limits to Vocational Inclusion?: Disability and The Social Democratic Conception of Labour. Scandinavian Journal of Disability Research, 16:1. Doi: 10.1080/15017419.2012.735203

Mulderrig, J. (2012). The Hegemony of Inclusion: A Corpus- Based Critical Discourse Analysis of Deixis in Education Policy. Discourse Society, 23:701 doi:10.1177/0957926512455377

Münch, R. (2008). Constructing a European Society by Jurisdiction. European Law Journal, vol.14, no.5: 519-541

Jepsen, M. & Pascual, S.A. (2005). The European Social Model: An Exercise in Deconstruction. Journal of European Social Policy, 15:231 doi: 10.1177/0958928705054087

Özcüre, G. (2010). Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye. Derin Yayınları ISBN: 978-9944-250-93-1

Pichierri, A. (2012). Social cohesion and economic competitiveness: Tools for analyzing the European model. European Journal of Social Theory, 16:85 doi:10.1177/1368431012449234

Saner, F. (2011). Tracing Domestic Change in Turkey’s Poverty and Social Inclusion Regime: A Case in Europeanization? Master Thesis submitted to Graduate School of Social Sicences of METU.

Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma. (Alogan, Y. Trans.) Ayrıntı Yayınları. ISBN: 975-539-414-1

State Planning Organization (SPO) (1963).Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963- 1967. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1973). Üçüncü BeşYıllık Kalkınma Planı 1973-1977. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994. State Planning Organization, Ankara.

SPO (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. State Planning Organization, Ankara.

SPO (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2000-2005. State Planning Organization, Ankara.

SPO (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013. State Planning Organization, Ankara.

SPO (2014). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018. State Planning Organization, Ankara.

Turkish Official Gazette. Law nr. 5378. Available at: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf

Website of Employment, Social Affairs & Inclusion.available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750

Website of EAPN. Available at: http://www.eapn.eu/en/who-we-are/what-is-eapn

Website of FEANTSA. Available at: http://www.feantsa.org

Yalman, G. (2007). Tarihsel Bir Perspektiften Sosyal Politika ve Yoksulluk. Atılgan, G. & Çakar,B.Y.(Edt). Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Yücesan, Ö.G. (2007). ‘Sosyal Dışlanma’ Kavramı Masum Değildir: Insandışılaşmanın Reddi ve İnsanlaşmaya Dair… Atılgan, G. & Çakar,B.Y. (Edt). Yoksulluk ve Dışlanma. Teş-İş Dergisi, Haziran 2007

Tables and Graphics

Table 1: Council (2001). Report on Indicators in the Field of Poverty and Social Exclusion DG J 13509/01 available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/DO C.68841.pdf

Table 2: Website of Employment, Social Affairs & Inclusion.available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750

Table 3 / Graphic 1: TURKSTAT, Results of Poverty Study. Available at: http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1013

Table 4: TURKSTAT (2013), Results of Income and Living Conditions Study. Available at: http://www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1011

Table 5: TURKSTAT (2013). Income And Living Conditions Survey, Bolletin No: 13594 23 September 2013. Available at: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594

Graphic 2: Bolletin of 2012 of Directorate General of Social Assistance and Solidarity, Turkish Ministry of Social Politics and Home Affairs. Available at: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/upload/Node/11873/files/SYGM_2012.pdf