Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politik istikrarsızlıkların turistlerin destinasyon seçimine etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management1, Çankırı University, Ilgaz Tourism and Hotel Management School2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok ülke ekonomisinde önemli bir yükü sırtlamasına rağmen turizm sektörü; savaş, terör, hırsızlık, sosyal ve politik krizlere karşı son derece hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Politik istikrarsızlıklar sonucunda zarar gören bu kırılgan yapı, yatırım umutlarına zarar vererek ekonomik gelişmelere sekte vurmaktadır. Diğer yandan ortaya çıkan olumsuz imaj da turistler tarafından destinasyonun tercih edilirliğini önemli derecede etkileyecektir. Yürütülen bu çalışmada 770 katılımcıdan geçerli veri toplanmış olup, bu verilere; yüzde, frekans, t-testi, ANOVA ve Tukey HSD analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre yerli turistler politik istikrarsızlıklara daha fazla önem vermektedir. Kadın turistler, erkeklere oranla politik istikrarsızlıklara daha fazla önem vermektedir. Eğitim seviyesindeki artışla politik istikrarsızlıklara verilen önem arasında doğru ilişki tespit edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde milliyetin destinasyon seçimi sırasında politik istikrarsızlıklar durumlarında etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Son olarak, gelir seviyesindeki artış ile politik istikrarsızlıklara verilen önem derecesinde de doğru orantılı bir artış olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Despite that tourism supports many countries' economy; tourism industry has a sensitive and fragile structure due to wars, terror and robbery, social and political crisis. This damaged fragile structure as a result of political instabilities impairs investment and interrupt economic progress. During the survey valid data obtained from 770 participants and these data analyzed in terms of percentage, frequency, t-Test, ANOVA and Tukey HSD. According to the findings local tourists paid more importance than the foreign tourist because of the political instability. Female tourists paid more importance relatively than the male tourists to the context of political instabilities. Also correlation detected between increased educational level and paid importance to the political instability. According to the analyses nationality does not affect destination choice process while political instabilities exist. Finally between income and paid importance to the political instabilities there is a linear correlation was detected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :