Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Social Studies Education Research

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Student attitudes towards technology enhanced history education:comparison between turkish and american students

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Teacher and student attitudes towards the technology enhanced instruction plays a critical role in determining its effectiveness. The purpose of the study is to examine Turkish and American students’ attitudes and thoughts toward the use of educational technologies in history courses, and to compare the results to determine whether there are any differences between the attitudes of Turkish and American student. This study was conducted with 197 American students from Upper Saint Claire High school in Pittsburgh, PA, and 214 Turkish students from Konya High school who volutered for this study. The required data for this study were gathered by a 26-item technology questionnaire, which included 7 multiple-choice questions and 19 Likert scale questions. This questionnaire was developed to gather data on five different areas of interest: (1) demographic information, (2) participants’ computer- and Internet-usage skills, (3) the level of technology used in history classrooms, (4) participants’ attitudes toward technology-enhanced history education, and (5) participants’ attitudes toward history. Most of the Turkish and American students rated themselves as being very well experienced on the eight computer- and Internet-usage skills targeted in this study. But the comparison of the data indicated that American students have higher computer- and Internet-usage skills than Turkish students do, and this difference is statistically significant (p = 0.001). Most of the Turkish and American students showed positive attitudes on using educational technologies in history classrooms. A majority of the Turkish and American students stated that they would be able to focus and learn better if more technological materials were used in classroom activities, and this, in turn, would increase their academic achievements.

Özet İngilizce :

Problem Durumu Bilginin aktarımına (transmission) dayanan geleneksel tarih eğitiminin üstesinden gelmekte zorlandığı “ezbere dayalı olma, günlük hayattan kopukluk ve sıkıcılık” gibi problemlerin aşılması için çağdaş tarih eğitiminde önerilen yöntemlerden biri de teknoloji destekli tarih eğitimidir. Tarih derslerinde kullanılan sesli ve görsel eğitim materyallerinin öğrenilenlerin kalıcılığını, öğrencilerin derse olan ilgisini ve öğrenci başarısını arttırdığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Ancak her eğitim-öğretim yaklaşımında olduğu gibi teknoloji destekli öğretim yönteminin etkililiğini belirlemede öğretmen ve öğrencilerin bu yöntem karşısında geliştirecekleri olumlu veya olumsuz tutumlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada teknoloji destekli tarih eğitimininin geleneksel öğretim yöntemleri karşısındaki artılarından ziyade öğrencilerin gerek bilgisayar ve internet kullanma becerileri ve gerekse eğitimde teknoloji kullanımı karşısındaki tutumları incelenerek, öğrencilerin böyle bir öğretim yaklaşımına bilgi ve tutum açısından hazır olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı Türk ve Amerikalı lise öğrencilerinin tarih derslerinde teknolojik materyaller kullanımı konusundaki tutum ve düşünceleri incelemek ve bu tutumu etkileyen faktörleri araştırarak iki ülke öğrencilerinin teknoloji destekli tarih eğitimi konusundaki tutum farklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın Yöntemi Bu çalışma Amerika Birleşik Devletlerinin Pennslyvania eyaleti, Pittburgh şehrinde bulunan Upper Saint Claire Lisesinde okuyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan çeşitli sınıflardan toplam 197 lise öğrencisi ve Türkiye’den Konya ili, Konya Lisesinde çeşitli sınıflarda okuyan 214 gönüllü lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler Likert ölçeğine göre hazırlanmış 19 soru ve çoktan seçmeli 7 sorudan oluşan toplam 26 soruluk “Teknoloji Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Teknoloji anketi beş ayrı bölümde araştırma için gerekli verileri toplamak için geliştirilmiştir. Bunlar; demografik bilgiler, bilgisayar ve internet kullanım becerileri, tarih derslerinde teknojik materyallerin kullanım oranları, katılımcıların teknoloji destekli tarih eğitimi konusandaki tutumları ve katılımcıların tarih derslerine karşı tutumları bölümleridir. Araştırmanın Bulguları Araştırmaya katılan Türk ve Amerikalı öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili becerilerde kendilerini tecrübeli ve deneyimli olarak değerlendirmişlerdir. Ankette sorulan sekiz ayrı bilgisayar ve internet kullanım becerisinde kendini deneyimsiz görenlerin oranı Türk öğrenciler için hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmazken Amerikalı öğrenciler arasında bu sekiz beceriden sadece birinde (web sayfası hazırlama) kendini deneyimsiz görenler çoğunluktadır Araştırmada elde edilen bulgular karşılaştırıldığında Amerikalı öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım becerilerinin Türk öğrencilerden daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak p= 0.001 seviyesinde anlamlı olduğu görülmüştür Araştırmaya katılan öğrencilerin beyanlarına göre her iki ülkede de tarih derslerinde eğitim teknolojilerinin kullanım oranı hayli düşüktür. Yine de Amerikan (USC) lisesinde bu oran Türk (Konya) lisesine göre daha yüksektir. Her iki lisede de televizyon tarih derslerinde en çok kullanılan teknolojik materyal iken sesli materyaller en az kullanılan materyallerdir. Öğrencilerin teknoloji destekli tarih eğitimine karşı tutumlarını saptamak için ilk olarak eğitimin diğer unsurlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin eğitim teknolojilerini ne derece önemli gördüğü tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularına gore eğitim teknolojileri hem Türk hem de Amerikan öğrencileri için eğitim unsurlarının önemi sıralamasında orta sıralarda yer almaktadır. İki ülke arasındaki eğitim sistemi farklılığına rağmen her iki ülkede de öğretmen ilk sırada ve ders kitabı ikinci sırada yer almıştır. Teknoloji anketinde ayrıca öğrencilere eğitim teknolojilerinin genel kabul gören faydaları verilerek onlardan bunları kendilerine göre sıralamaları istenmiştir. Yapılan sıralamalara göre Amerikalı öğrenciler eğitim teknolojilerinin en önemli faydası olarak “kaynak bulma”yı gösterirken Türk öğrencilere göre en önemli fayda “öğrenmeyi zevkli hale getirmesi”dir. Araştırmanın asıl amacı olan eğitim teknolojilerinin tarih derslerinde kullanımı konusundaki görüşleri incelendiğinde Türk ve Amerikan lise öğrencilerinin bu konuda olumlu bir tutum sergilediği görülmektedir. Katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu derslerde daha çok teknolojik materyale yer verilirse daha iyi öğrenebileceklerine, farklı teknolojik materyallerin derslere daha iyi odaklanmalarınını sağlayacağına, bu sayede okul başarılarının yükseleceğine inandıklarını beyan etmişlerdir. Buradan Türk ve Amerikan öğrencilerinin eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının büyük oranda birbirine yakın olduğunu söylemek mümkündür. Anketteki “tarih derslerini seviyorum” yargısına Amerikan öğrencilerinin %34’ü katılmazken %49.5’i katıldığını belirtmiş, Türk öğrencilerinin ise %18’i katılmadığını, %56.5’i katıldığını belirtmiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere Türk öğrenciler tarih derslerini Amerikalı yaşıtlarına göre daha çok sevmektedir ve aradaki bu fark p=0.002 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farktır. Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler Araştırma sonuçları gösteriyor ki iki toplum arasındaki sosyo-ekonomik ve eğitim sistemi farklılıklarına rağmen öğrencilerin eğitim teknolojilerine bakış açılarında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Her iki ülke öğrencilerinin de eğitim teknolojilerine ve derslerde farklı teknolojik materyal kullanımına karşı tutumları olumludur. Türk ve Amerikan öğrencileri gerek teknoloji kullanım becerileri ve gerekse eğitim teknolojilerine karşı sahip oldukları pozitif tutum nedeniyle teknoloji destekli bir tarih eğitimine hazır görünmektedir. Ancak özellikle ülkemizde tarih derslerinde teknolojik materyallerin kullanım oranı hayli düşüktür. Öğrencilerin eğitim teknolojilerine karşı tutumları ile tarihe karşı tutumları arasındaki farkı göz önünde tutarsak tarih derslerinin teknoloji destekli öğretilmesi öğrencilerin bu derse olan ilgilerini, dolayısıyla motivasyon ve başarılarını artıracaktır. Araştırmaya katılan Amerikalı öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım becerilerinin Türk öğrencilerden (web sayfası hazırlama hariç) yüksek oluşu ülkemizde okullarda verilen bilgisayar derslerinin atırılması ve yaygınlaştırlması gereğini ortaya koymaktadır. Araştırmamızda elde ettiğimiz bir başka bulgu teknolojik materyallerin derslerde kullanımı arttıkça öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım becerelerinin arttığını (p=0.01 seviyesinde anlamlı korelasyon bulunmuştur) göstermektedir. Bu nedenle eğitimde teknolojik materyallere daha çok yer verilmesi hem yukarıda bahsedildiği gibi öğrenci ilgi ve başarısını artıracak hem de ülkemizin teknoloji okuryazarlık seviyesini yükselterek bilgi çağını yakalamış bir toplum olmamazı sağlayacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :