ÜLKEMİZDE VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2002 VE SONRASI

Vergi afları gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde uygulanmaktadır. Vergi aflarının uzun vadede vergi uyumunu güçlendirdiği ve vergi gelirlerini artırdığını savunan görüşler olduğu gibi, afların uyum, eşitlik ve vergi dağılımı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu savunan görüşler de vardır. Ülkemizde çıkarılan vergi aflarının teknik ve ekonomik unsurlarının yanı sıra kamuya ilave kaynak yaratma anlayışında olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, vergi affına dair görüşlere yer verildikten sonra, 2002 sonrasında ülkemizdeki vergi affı uygulamaları özetlenmiş ve vergi aflarının vergi gelirleri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Sayısal olarak değerlendirildiğinde vergi aflarının vergi gelirleri üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

THE IMPACT OF TAX AMNESTIES ON THE TAX REVENUES IN TURKEY: BY THE DATE OF 2002

Tax amnesties are implemented in all developed and developing countries. There are also arguments that tax amnesties are the long-term advocates of tax harmonization and increasing tax revenues, as well as adverse effects of amnesty on compliance, equity and tax distribution. In addition to the technical and economic issues of tax amnesties in our country, tax amnesties are considered as an additional resource. In this article, tax amnesty regulations after 2002 are summarized and the effects of tax amnesties on tax revenues are addressed after reviewing the arguments for tax amnesties. It has been determined that tax amnesties have no effect on tax revenues when it is evaluated computationally

Kaynakça

AĞCA, Ġ. (1981). Vergi Cezalarının Affı ve Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi. Mali Hukuk. 64.ANDREONI, J. (1991). The Desirability of a Permanent Tax Amnesty. Journal of Public Economics. 45, 143-159.AYGÜN, R. (2012). Vergi Afları ve Vergi Uyumuna Etkisi. Vergi Dünyası. 369, 88-92.CANTÜRK, Ġ. (1971). Vergi Cezalarının Affı ve Getirdikleri. Danıştay Dergisi, 109.ÇAĞAN, N. (1972). Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 29/01-02, 111-122.DÖNMEZ, R. (2002). Vergi Hukukunda Vergi Affı Kavramına Yer Yok mudur?. Yaklaşım Dergisi. 116, 19 – 25.EDĠZDOĞAN, N. ve GÜMÜġ, E. (2013). Vergi Afları ve Türkiye’de Vergi Aflarının Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi. 164, 99 – 119.GÜNER, A. (1998). Vergi Affı Vergiye Uyum ĠliĢkisi Üzerine. Marmara Üniversitesi Maliye Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 10.KARABULUT, M. (1996). Vergi Aflarının Vergi Ahlakı Üzerine Etkileri-Türkiye Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi SBE.KORKUSUZ, M. (2003). Vergi BarıĢı Üzerine. Yaklaşım. 123, 77-79.LEONARD, H.B. ve RICHARD, J.Z. (1987). Amnesty, Enforcement and Tax Policy. Tax Policy and the Economy, 1, 55-85.LERMAN, A.H. (1986). Tax Amnesty: The Federal Perspective. National Tax Journal, 39/3.MIKESEL, J.L. (1984). Tax Amnesties as a Tool for Revenue Administration. State Government, 57/4.NARINOĞLU, R. (1991). 1923 Yılından Sonra Çıkarılan Vergi Af Yasaları Kapsamı ve Değerlendirilmesi. Vergi Sorunları. Mayıs, 26-40.SEVĠĞ, V. (1992). Vergi Ceza Affı. Dünya Gazetesi, 10.04.1992.

Sayfa 1.3041658401489 Saniyede Yüklendi