EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

The purpose of this study is to examine the relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. For that purpose, a research was conducted on students who are being educated in a public university in Turkey and the will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which make up the entrepreneurship characteristics, and type A personality characteristics is studied. In the literature screening conducted in relation to the research subject, no sufficient number of studies were encountered which dealt with type A personality structure and entrepreneurship characteristics. In this regard, it is considered that the research will have a great contribution for both the academicians and implementers who are working in the field, as well as for the literature. Quantitative research method was adopted and used for the research. Face to face survey technique is used in this research for data collection. In the research, “Entrepreneurship Characteristics” scale was used based on the study carried out by Solmaz et al. (2014) in order to measure entrepreneurship characteristics. In order to determine type A personality characteristics, 8 rated Likert type scale and 7-article short form included in the studies conducted by Aktaş (2001), Erdoğan and Zengin (2012) and Yıldız and Özsoy (2013) and developed by Bortner (1966) were used. The universe of the study comprises the students of management faculty who are being educated in 2016 – 2017 academic calendar of a public university. For collecting he data related to the research, easy sampling method on 247 students was adopted, face to face survey was applied and 14 of the surveys were not included in the data set since these were not completely filled out. Data obtained from 233 participants was analyzed in SPSS 21.0 statistical analysis package software. In the research, definitive statistics were used in order to demonstrate the general characteristics of the sample; correlation analysis was used in order to examine the relationship between will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which constitute the characteristics of entrepreneurship and type A personality, and reliability analysis was conducted towards scales used in the research. Results of the correlation analysis carried out demonstrate that there is a r =0,647, p=0,001 level statistically significant, positive direction and medium level relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. Besides, the dimensions of practical intelligence (r=0,517; p=0,000), will to succeed (r =0,547; p=0,000) and independence (r=0,508; p=0,000) which constitute entrepreneurship characteristics, have a statistically significant, medium level and positive relationship with type A personality structure. The relationship between innovation (r=0,398 p=0,000) determination (r =0,497; p=0,000) and self-confidence (r =0,501; p=0,002) dimensions and type A personality structure was found to be statistically significant, positive direction and medium level. 

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

The purpose of this study is to examine the relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. For that purpose, a research was conducted on students who are being educated in a public university in Turkey and the will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which make up the entrepreneurship characteristics, and type A personality characteristics is studied. In the literature screening conducted in relation to the research subject, no sufficient number of studies were encountered which dealt with type A personality structure and entrepreneurship characteristics. In this regard, it is considered that the research will have a great contribution for both the academicians and implementers who are working in the field, as well as for the literature. Quantitative research method was adopted and used for the research. Face to face survey technique is used in this research for data collection. In the research, “Entrepreneurship Characteristics” scale was used based on the study carried out by Solmaz et al. (2014) in order to measure entrepreneurship characteristics. In order to determine type A personality characteristics, 8 rated Likert type scale and 7-article short form included in the studies conducted by Aktaş (2001), Erdoğan and Zengin (2012) and Yıldız and Özsoy (2013) and developed by Bortner (1966) were used. The universe of the study comprises the students of management faculty who are being educated in 2016 – 2017 academic calendar of a public university. For collecting he data related to the research, easy sampling method on 247 students was adopted, face to face survey was applied and 14 of the surveys were not included in the data set since these were not completely filled out. Data obtained from 233 participants was analyzed in SPSS 21.0 statistical analysis package software. In the research, definitive statistics were used in order to demonstrate the general characteristics of the sample; correlation analysis was used in order to examine the relationship between will to succeed, determination, practical intelligence, innovation, independence and self-confidence, which constitute the characteristics of entrepreneurship and type A personality, and reliability analysis was conducted towards scales used in the research. Results of the correlation analysis carried out demonstrate that there is a r =0,647, p=0,001 level statistically significant, positive direction and medium level relationship between type A personality structure and entrepreneurship characteristics. Besides, the dimensions of practical intelligence (r=0,517; p=0,000), will to succeed (r =0,547; p=0,000) and independence (r=0,508; p=0,000) which constitute entrepreneurship characteristics, have a statistically significant, medium level and positive relationship with type A personality structure. The relationship between innovation (r=0,398 p=0,000) determination (r =0,497; p=0,000) and self-confidence (r =0,501; p=0,002) dimensions and type A personality structure was found to be statistically significant, positive direction and medium level. 

Kaynakça

Ağca V. ve D. Yörük, 2006, Bağımsız Girişimcilik Ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.8,S.2.Aksöz, E. O., Adaçay, F. R., Kozak, R., Esen, E. ve H. Bakır, 2012, Dış Ticarette Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını, 1(1), Eskişehir.Aktaş, A. M., 2001, Bir Kamu Kuruluşunun Üst Düzey Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik Özellikleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara, (8.56):26-42.Akyüz, Kadri Cemil, T. Gedik, A. Aydın, İ. Yıldırım ve İ. Akyüz, 2009, Orman Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri Ve Girişimcilik Eğilimleri, Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, Ss. 139-158.Alpkan, L., Keskin, H. ve C. Zehir, 2002, Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, 21.Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi, K.K.T.C.Arıkan, S., 2004, Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal Kitabevi.Avşar, M., 2007, Yükseköğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması:Çukurova Üniversitesinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Aytaç, T., 2002, Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Zaman Yönetimi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Temmuz,http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi29/aytac.htm, 24. 05. 2003.Balaban, Ö. ve Özdemir, Y., 2008, Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİB Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:3, Sayı:2.Balkıs, M., 2003, Üniversite Öğrencilerinin Düşünme Stilleri İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Bernstein, A., 2011, Nature vs Nurture: Who is Interested in Entrepreneurship Education? A Study of Bussiness and Technology Undergraduates Based on Social Cognitive Career Theory, Phd, The George Washington University.Bilge, H. ve V. Bal, 2012, Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, Sayı. 16, Ss. 131-148.Binks, M. and P. Vale, 1990, Entrepreneurship and Economic Change. London: McGrawHıll Book Company.Bozkurt, Ç., 2011, Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara.Bozkurt Ö. ve K. Erdurur, 2013, Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2):57-78.

14314 5216

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1986-2016)

Ömer YALÇINKAYA, Şekip YAZGAN

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMICS THE EFFECTS OF TAX STRUCTURE ON POVERTY: TURKEY AND OTHER OECD COUNTRIES

Sibel CAŞKURLU, Cem BARLAS ASLAN, Eren CAŞKURLU

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

Erkan BİL, Metin SAYGILI

İSTANBUL/BEYOĞLU-TAKSİM BÖLGESİNDEKİ 4-5 YILDIZLI OTEL MUTFAK PERSONELİNİN ÇELİŞKİ DUYGULU CİNSİYETİÇİLİK DÜZEYLERİ İLE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK TUTUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Oğuz DİKER, Oğuz TAŞPINAR, Yasin SOYLU

THE INVESTIGATION OF VOLUNTARY SIMPLICITY LIFESTYLE FROM THE POINT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS: A RESEARCH ON CLOTHING (GARMENTS AND SHOES) PRODUCT GROUP

Metin SAYGILI, Erkan BİL

COMPETITIVENESS AND THE INCREASING STRATEGY OF COMPETITIVENESS IN TOURISM SECTOR OF TERNATE CITY, NORTH MALUKU PROVINCE

Muharto ., Bernhard TEWAL, Silvya MANDEY, Altje TUMBEL

SOSYAL MEDYA VE VATANDAŞ ODAKLI KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI

Özge UYSAL ŞAHİN

AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ

İşıl ARIKAN SALTIK, Hüseyin ÇEKEN

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ

Sultan KOÇAK, Feyza BALAN, Barış ALBAYRAK

HOW DEPRESSION AND SOCIAL MEDIA PREFERENCES AFFECT FINANCIAL INVESTMENT&GAMBLING RISK TAKING BEHAVIOURS

Çağrı HAMURCU, H. Dilek YALVAC HAMURCU