ENGELLİ MAL OLARAK SOYUT MALLAR

Öz Soyut mallar (Intangible Goods) fiziki malların aksine dokunulamayan mallardır. Hızla gelişen Enformasyon Teknolojileri (IT) nedeniyle soyut malların toplam tüketim içerisindeki payı giderek artmaktadır. Elektronik ortamda depolanıp satılan görüntü ve ses dosyalarından yazılımlara ve çok sayıda güvenlik programından cep telefonu kontörüne kadar birçok mal soyut mallara örnektir. İktisat yazınında soyut malların bu hızlı gelişimi kendisine “iktisadi mal” tanımında ve “kamu malları” konusunda bir karşılık bulmuştur. Erken dönem iktisat ders kitaplarında “İnsan ihtiyacını karşılama özelliğine sahip; elle tutulan, gözle görülen, bir yerden başka bir yere taşınan ve bölünebilen fiziki varlıklardır” tanımı yerine “insan ihtiyaçlarını karşılama özellğine sahip üretilmiş ‘şey’lerdir” ifadesi kullanılmaya başlamıştır. Buradaki “şey” üstü örtülü biçimde fiziki bir varlığı tanımlıyor gibi gözükse de esas itibarıyla iktisadi malların depolanabilirliğini anlatmaktadır. Depolanabilirlik aynı zamanda iktisadi malların –hizmetten farklı olarak- tüketimini zamandan koparabilmektedir. Soyut malların “kamusal mal” özelliği gösterdiği durumlar ise özellikle “bilginin yayınımı” ve “üretim maliyetleri” üzerinden tartışılmaktadır. Bu tartışmanın bir yönünü de patent ve telif hakları ile uluslararası tahkim konuları oluşturmaktadır. Bu çalışmada genel olarak mal tanımı ve özelde de “soyut malların” temel niteliklerinin betimlenmesinden sonra “soyut bir mal tek başına kullanılabilir mi?” sorusu üzerinden yeni bir mal tanımlamasının (engelli mal) gerekliliği tartışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler:

Mal, Hizmet, Soyut Mallar

Kaynakça

ADAMS, M ve OLEKSAK, M., 2010, Intangible Capital: Putting Knowledge to Work in the 21st Century Organization. USA: Praeger.

AREN, S.,2007, Ekonomi Dersleri. 2. Baskı. Ankara: İmge.

CAVİT, M., 2001, İktisat İlmi (İlm-i İktisad). Çev: Sema Alpun Çakmak. Ankara: Liberte.

CREMA, M. ve NOSELLA, A., 2014, Intangible Assets Management and Evalution: Evidence from SMEs, Engineering Management Journal, ss.8-21, Cilt 26, Sayı 1, Italy.

DE LUCA, M. ve diğerleri, 2014, Intangible Assets and Superior and Sustained Performance of Innovative Brazilian Firms, Brazilian Administration Riview, ss. 407-440, Cilt 11, Sayı 4, Brasil.

DİNLER, Z., 2005, İktisada Giriş. 11. Baskı. Bursa: Ekin.

DUMITRESCU, A., 2012, Intangible Assets: Are These Resources Sufficiently Visible and Properly Controlled?, Accounting and Management Information Systems, ss.545-563, Cilt 11, Sayı 4, Romania.

EGGERT, A., Intangibility and Perceived Risk in Online Environments, Journal of Marketing Management, ss. 553-572, Sayı: 22, Germany.

HATİPOĞLU, Z.,1996, Mikroiktisada Giriş. İstanbul: Lebib Yalkın.

HILL, P., 1999, Tangibles, Intangibles and Services: A New Taxonomy for The Classification of Output. Canadian Journal of Economics, ss. 426-447, Vol.32, No:2.

HUBBARD, R. G. ve O’BRIEN, A, P., 2013, Essentials of Economics. USA: Pearson.

LEVITT, T., 1981, Marketing Intangible Products and Product Intangibles, Harvard Business Review, ss. 94-102, May-June, USA.

MARX, K., 1997, Kapital, Cilt 1, Çev: Alaattin Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.

MARX, K., 1998, Artı- Değer Teorileri, Birinci Kitap, Çev: Yurdakul Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.

ÖZPENÇE, Ö, 2014, Dijital Kamusal Mallar, Sosyo-Ekonomi, ss. 57-81, Temmuz-Aralık.

PARASIZ, İ., 2008, İktisada Giriş, Prensipler ve Politika. Bursa: Ezgi.

PARİNNELLO, S., 2007, A Note on Goods and Services and Input-Outpt Analysis, Metroeconomica, ss. 361-367, Rome

PARKIN, M., 2010, Economics. 9th Edition. USA: Pearson.

RAYNA, T., 2008, Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods, Communications&Strategies, ss. 13-36, Cilt 3, Sayı 71.

SAVRAN, S. ve TONAK, A., 2006, Üretken Emek ve Üretken Olmayan Emek: Açıklığa Kavuşturma ve Sınıflandırma Denemesi. Praksis, ss. 17-48, 16, Güz.

SACUI, V. ve SALA, D., 2012, Economic Properties of Intangible Assets: The Value Paradox, Review of International Comparative Management, ss.793-803, Cilt 13, Sayı 5, Italy.

SHARMA, N., 2012, Intangible Assets: A Study of Valuation Methods, Management Edge, ss. 61-69, Cilt 5, Sayı 1.

SMITH, A. 2006, Milletlerin Zenginliği, 1. Baskı. Çev: Haldun Derin. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

STANFORD, J., 2011, Herkes İçin İktisat: Kapitalist Sömürüyü Anlama Kılavuzu. Çev: Tuncel Öncel. İstanbul: Yordam.

TREGARTHEN, T., 1996, Economics. USA: Worth Publishers.

TÜRKAY, O., 1977, İktisat Teorisine Giriş, Mikro İktisat. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü. Yayın No: 164.

ÜLGEN, G., 2004, İktisat Bilimine Giriş. 2. Basım. İstanbul: Der.