BİM MAĞAZALAR ZİNCİRİ VE TÜRKİYE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI ÜZERİNE ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİR ARAŞTIRMA

Perakende sektörü tüm ekonomilerde çok önemli bir yere sahiptir. Birçok sektörde üretim firmalarının ve dağıtım kanalındaki diğer üyelerin hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri perakende sektörünün sağlıklı bir şekilde işleyebilmesine bağlıdır. Türkiye’de özellikle son on yılda perakende sektörünün verimliği ile ilgili bir takım sorunların olduğu rekabette zorlandığı ve birçok performans göstergesinde gerilemelerin olduğu görülmektedir. Böyle bir dönemde perakende sektöründe discount (indirim) mağazacılık konseptinde 1995 yılından beri faaliyet gösteren, 2005 yılında halka açılan, 2017 yılı sonu itibariyle 6.765 mağaza sayısına ulaşan, perakende sektörünün çok önemli bir oyuncusu olarak sektörde adından sıkça söz ettiren BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş.’ne daha yakından bakılması çok önemli veriler elde edilmesini sağlayacaktır.

COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCES FOR BİM CHAIN STORES AND TURKEY RETAIL SECTOR: A STUDY WITH RATIO ANALYSIS ON BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENTS

Retail industry holds a very significant position in all economies. In many sectors, that the production companies and other members in distribution channel can sustain their vitality depends mostly on efficient and effective performance of this retail industry. It is observed that in Turkey, there have existed some problems regarding the efficiency of retail industry especially for the last decade, and that it has been challenged in competition, which has resulted in regression in performance according to the indicators. In such a period, a close look at BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş., a significant actor with the concept of “discount store” in retail industry, will enable us to gather valuable data as it has succeeded to reach the number of 6.765 stores in 2017 since it first started to carry on business in 1995, and was opened to public in 2005.

Kaynakça

AKBULUT, Y., GÖKTAġ, B., AĞIRBAġ, Ġ., ALDOĞAN, E.U., PAYZINER, P.D. (Editör: Ġsmail AğırbaĢ). (2013). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. EskiĢehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2863, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1820AKDOĞAN, N. ve TENKER, N. (2007), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi KitabeviAKGÜÇ, Ö. (1994) : Finansal Yönetim, Ġstanbul: Avcıol BasımeviAKINCI, N. ve ERDOGAN, N. (1995). Finansal Tablolar ve Mali Analiz. Ġzmir: Barıs Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 4. Baskı, Ġzmir.ARGUN, D., ĠBĠġ, C. ve DEMĠR, V. (2008). Mali Tablolar Analizi Uygulamaları.No:62 Ġstanbul :ĠSMMMO yayınları.BAġAR, A. B. ve AZGIN, N. (2016). ĠĢletme performansının ölçülmesinde nakit akıĢ analizlerinin esasları ve Borsa Ġstanbul perakende sektöründe bir araĢtırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (23), 779-804.BEKTÖRE, S. ve ÇÖMLEKÇĠ, F. (1982). Mali Tablolar Analizi. Eskisehir: Eskisehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi Yayınları No:220/143.BÜKER, S., AġIKOĞLU R. ve SEVĠL, G. (1997). “Finansal Yönetim”, (Anadolu Üniversitesi Basımevi, EskiĢehir.CHADWICK, Leslie (1984). Comparing financial performance: Ratio analysis and retail management. Retail and Distribution Management, 12(2), 35-37.Ceylan, Ali (2001), ĠĢletmelerde Finansal Yönetim, Ekin kitabevi, BursaÇABUK, A., Karagül, A. Aziz, Erol, Cengiz, BaĢar, A.Banu, Sevim, ġerafettin, Sayılır, Özlem (2013). Finansal Tablolar Analizi, T.C. Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, EskiĢehir.ÇETĠNER, E. (2007). ĠĢletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.DELOĠTTE (2018). Global Powers of Retailing 2018: Transformative change, reinvigorated commerce.EMARKETER (2016). Worldwide Retail Ecommerce Sales: The eMarketer Forecast for 2020.ERDOĞAN, N. (1997), Mali Tablolar ve Analizi, Ankara, Atilla Kitabevi.EVANS, J. R., & MATHUR, A. (2014). Retailing and the period leading up to the Great Recession: a model and a 25-year financial ratio analysis of US retailing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 24(1), 30-58.GOMBOLA, M. J. and KETZ, J. E. (1983). “Financial Ratio Patterns in Retail and manufacturing Organizations.” Financial Management, Summer, 45-56.GÖKALP, F. (2009). Perakende Sektöründe Performans Ölçümü: Türkiye Üzerine Bir Model Denemesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme anabilim Dalı, Doktora TeziGUPTA, M. C. and HUEFNER, R. (1972). “A Cluster Analysis Study of Financial Ratio Characteristics.” Journal of Accounting Research, 10 (1), 77-95.http://www.tuik.gov.tr EriĢim tarihi: 21/11/2017https://fred.stlouisfed.org EriĢim tarihi: 14/04/2018O‟DONNELL, J. (1967). Ġsletme Finansmanı 2, Basnur matbaası Çeviren; Dogan Sindiren,Hasan Erdönmez, Ankara.JOHNSON, B. (1979). “The Cross-Sectional Stability of Financial Ratio Patterns.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 14 (5), 1035-1048KORKMAz, T. ve CEYLAN, A. (2010). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Bursa: Ekin BasımYayın Dağıtım.KÜLTER, B. ve DEMĠRGÜNEġ, K. (2007). Perakendeci Firmalarda Karlılığı Etkileyen DeğiĢkenler Hisse Senetleri ĠMKB‟de ĠĢlem Gören Perakendeci Firmalar Üzerinde Ampirik Bir ÇalıĢma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s.445-460.LANGEMEIER, M. R. (2004). Financial Ratios Used in Financial Management, USA: Kansas StateUniversity.OKKA, O. (2011). ĠĢletme Finansmanı (A4), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, GeliĢtirilmiĢ 5. Basım.OKKA, O. (2013). Finansal Yönetim, Teori ve Çözümlü Problemler (A2), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, GeliĢtirilmiĢ 5. Basım.ÖRS, T., TAKĠL, D. ve ALTIN, M. (2015). Borsa Istanbul Teknoloji Endeksinde Faaliyet Gösteren Isletmelerin Finansal Performanslarinin Degerlendirilmesi/Evaluating the Financial Performances of the Enterprises Operating in Istanbul Stock Exchange Technology Index. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(1), 62.ÖZBEK, A. (2016), Bim Mağazalar Zincirinin 2008-2015 Dönemi Finansal Performansının Electre Iıı Yöntemi Ġle Ölçümü, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2016 / Cilt: 6, Sayı: 2, s:273-290PHILLIPS, M. D., VOLKER, J. X., & ANDERSON, S. J. (2009). A Behavioral Comparison of Financial Ratios for Different Size Privately-held retail and Service Businesses. Journal of Behavioral Studies in Business, 1, 1.RACHLIN, R. and ALLEN, S. (1996). Accounting and Financials Fundamentals For Nonfinancial Executives,2nd edition, Amacom American Management Association.S.A.FĠNKLER-D.M.WORD (2006). „‟Accounting Fundomentals for Healthcare Monogement, Jonesond Publisker, USA.SARI, E. S. ve YÜCEL, G. (2014). Bilançolarda Yer Almayan Değerler: Markalar Ve Bir AraĢtırma (Bist 100 Ġle Brand Finance KarĢılaĢtırması). World of Accounting Science, 16(4).SOBA, M, AKYÜZ, F. ve UĞURCAN, Y. (2016) ġirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa Ġstanbul Örneği, UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/4, s.65-87SOY TEMÜR, A., ĠġLER, Ġ. Ġ. ve TEMÜR, G. (2017), Finansal Performansın Topsis Yöntemi Ġle Değerlendiriilmesi: Bist Perakende Ticaret ĠĢletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Kesit Akademi Dergisi. 3-11. S.712-729TAMPF (2016), DönüĢürken Büyüyen Türkiye Perakende Sektörü