ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE MOBILE PHONE PURCHASING DECISIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY CITY OF ORDU EXAMPLE

he main objective of this study was to determine the factors that affect the mobile phone purchasing behavior of university students between the ages of 18-25. In this regard, factor analysis was applied to the data acquired via face-to-face survey method from 400 students enrolled at the Ordu University Ünye Faculty of Economics and Administrative Sciences. Exploratory factor analysis, reliability analysis and corrective factor analysis were carried out respectively for the construct validity of the factor analysis. Kaiser – Mayer – Olkin and Bartlett criterion was used to test the suitability of the variables in the factor analysis as well as to test the sample size (KMO;0,808;P<0.01). Measurement results put froth that the samples were sufficient for factor analysis. Exploratory factor analysis put forth a structure of 11 items and 4 factors. These factors explain 66,27% of the total variance. The Cronbach Alpha coefficient obtained as a result of the reliability analysis carried out to test the consistency of the exploratory factor analysis was calculated as 0.80 which put forth that the test was consistent. The factors determined via exploratory factor analysis were tested using confirmatory factor analysis in order to test the suitability between the hypothesis and factor structures. The consistency values obtained as a result of confirmatory factor analysis were calculated as 3.036 for CMINDF, 0.070 for RMSEA, 0.94 for GFI and 0.93 for CFI. All factors were determined to be statistically significant and it was concluded as a result of the fit indexes that the model has a good fit. In conclusion, the factors effective in the mobile phone purchasing behavior of students were collected under four headings. These are the properties of the mobile phone, service, brand and price factors.  

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE MOBILE PHONE PURCHASING DECISIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY CITY OF ORDU EXAMPLE

The main objective of this study was to determine the factors that affect the mobile phone purchasing behavior of university students between the ages of 18-25. In this regard, factor analysis was applied to the data acquired via face-to-face survey method from 400 students enrolled at the Ordu University Ünye Faculty of Economics and Administrative Sciences. Exploratory factor analysis, reliability analysis and corrective factor analysis were carried out respectively for the construct validity of the factor analysis. Kaiser – Mayer – Olkin and Bartlett criterion was used to test the suitability of the variables in the factor analysis as well as to test the sample size (KMO;0,808;P<0.01). Measurement results put froth that the samples were sufficient for factor analysis. Exploratory factor analysis put forth a structure of 11 items and 4 factors. These factors explain 66,27% of the total variance. The Cronbach Alpha coefficient obtained as a result of the reliability analysis carried out to test the consistency of the exploratory factor analysis was calculated as 0.80 which put forth that the test was consistent. The factors determined via exploratory factor analysis were tested using confirmatory factor analysis in order to test the suitability between the hypothesis and factor structures. The consistency values obtained as a result of confirmatory factor analysis were calculated as 3.036 for CMINDF, 0.070 for RMSEA, 0.94 for GFI and 0.93 for CFI. All factors were determined to be statistically significant and it was concluded as a result of the fit indexes that the model has a good fit. In conclusion, the factors effective in the mobile phone purchasing behavior of students were collected under four headings. These are the properties of the mobile phone, service, brand and price factors.  

Kaynakça

AKBULUT, Ö. & YILDIZ, N. (1999), İstatistik Analizlerde Temel Formüller ve Tablolar, Aktif Yayınevi, Erzurum (in Turkish).

AKIN, E., & DİVANOĞLU, S.U. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımına Karşı Genel Tutumları ve Bu Tutumların, Kullanıma Yansımalarına Yönelik Aksaray Üniversitesi’nde Bir Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 17, s: 69-93 (in Turkish).

ANASTASİA, A. & URBINA, S. (1997). Psychological Testing. 7th. Ed. USA: Prentice Hall.

BALCI, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Akademi (in Turkish).

BAUMGARTNER, H., & HOMBUR, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139-161.

BENTLER, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238-46.

BERG, S. & TAYLOR, A.& HARPER, R. (2003), Mobile Phones for the Next Generation: Device Designs for Teenagers, ACM April 5-10. Volume No. 5, Issue No. 1, Ft. Lauderdale, Florida

BLUNCH, N.J. (2008). Introduction to structural equation modelling using SPSS and AMOS. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

BORG, W & GALL, M. D. (1989) Educational Research an Introduction. 5 th edition. New York and London; Longman. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I) 7

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8 (32) (in Turkish).

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık (in Turkish).

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi (in Turkish).

BYRNE, B.M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

CHOW, M.M. & CHEN, L. H. & YEOX, J.A. & WONG, P. W. (2012), “Conceptual Paper: Factors Affecting The Demand Of Smartphone Among Young Adult” International Journal On Social Science Economics & Art, 2(2), 44-49.

CLAFFEY, E. 2006, Technology-induced Changes in Consumer Behaviour: A Study of the Impact of Emerging ICTs on the Consumer Behaviour of the Youth Market. www.tara.tcd.ie/bitstream/2262/29488/1/paper%20doc%20AM2006.doc. (19.08.2010)

ÇAKIR, F.,& DEMİR, N.(2014). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:1, Yıl:2014, ss. 213-243 (in Turkish).

ÇOROĞLU, C. (1998), “Cep Telefonu Sahiplerinin Bu Telefonlarla İlgili Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Pilot Araştırma”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi (in Turkish).

DURMAZ, Y. ( 2008). Tüketici Davranışı, Ankara: Detay Yayınları (in Turkish).

ELİZABETH A. M. & LYNN, R. K. (2014). Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics. New York: Business Expert Press LLC. ISBN 978-1-60649-704-3.

ERDOĞAN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum. Ankara: Erk Yayınları (in Turkish).

ERKMEN, T., & YÜKSEK, C. A. (2008). “Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle Demografik Ve Sosyo Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Ege Akademik Bakış, 8 (2), 683-727 (in Turkish).

ETİ İÇLİ, G., & OĞUZHAN, A. (2008). Cep Telefonu Marka Tercihinde Etkili Olan Faktörler (Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma), Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 2 (in Turkish).

FABRİGAR, L.R. & WEGENER, D.T. & MACCALLUM, R.C. & STRAHAN, E.J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods , 4, 272-299.

FİELD, A., (2009). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. Sage Publications, London e Thousand Oaks e New Delhi.

GÜLMEZ, M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Satın Alma ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde Bir Uygulama Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, ss. 37-62 (in Turkish).

GÜMÜŞ, İ., & ÖRGEV, C. (2015). Önlisans Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefon Kullanmalarının Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri Üzerine Bir Çalışma, Akademik Platform,

ISCAT 2015 Sakarya – TURKEY (http://kritik-analitik.com/ISCAT2015_bildiriler/C1-

ISCAT2015ID65.pdf), Access Date: 24.11.2015 (in Turkish).

GÜNAY, G. (2012). Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 29 Mart – Nisan 2012, Issn:1694-528x İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan. http://www.akademikbakis.org (in Turkish).

HAİR, J F. & BLACK, W C. & BABIN B J & TATHAM, R. L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

HOVARDAOGLU, S. (2000). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri. Ankara: Vefa Yayınları. (in Turkish).

HU, L., & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

KAİSER, H.F., 1974. An index of factorial simplicity. Psychometrika 39, 31e36. KIM, S.H. & MIMS, C., & HOLMES, K.P. (2006), “An Introduction to Current Trends and Benefits of Mobile Wireless Technology Use in Higher Education”. AACE Journal, 14(1)

KLINE, R. B. (1998). Principal and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.

KLINE, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis:. New York: Routledge.

KORKMAZ, A. (2000). Faktör analizi ve parametrik olmayan teknikler ile ceza yargılama sürecinin son oluşturma sürecinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

KOTLER, P. (1999).Gary Armstrong "Principles of Marketing" translates Ali Parsaeian, Tehran, Press Adabestan.

KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. & WONG, V. and SAUNDERS, J. (2008), Principles of Marketing, Fifth European Edition, Pearson Education Limited.

KURTULUŞ, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları (6. Baskı), Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.

LATTIN, James & CARROLL, J. Douglas & GREEN, Paul E. (2002), Analyzing Multivariate Data, Thomson Book Cole, Australia, Canada.

LEE, J. (1999), “The Influence Of Switching Costs On Customer Retention: A Study Of The Mobile Phone Market In France”, European Advances in Consumer Research, 4, pp.277- 283.

LYNN R. K. & ANGELINE, G. C. (2011). Consumer Behavior Knowledge for Effective Sports and Event Marketing. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-87358-1.

MAYER, I. (2002), “Using Text Messaging to Improve Student Organization and Motivation”, internet adresi.<http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID 2762>,>

NAGAKOTI, B. (2009). Factors Influencing Consumer Behavior of Smartphone Users. International Business (BBA) Degree Thesis, Arcada

NETEMEYER, R.G. & BEARDEN, W.O., & SHARMA, S. (2003). Scaling procedures: Issues and applications. London: Sage Publications.

ÖZDAMAR, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Yayınları, 4. Baskı, Eskişehir (in Turkish).

ÖZGÜVEN, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası (in Turkish).

ROSTAMI M. R. (2001)."Evaluation of marketing mix effects on consumer behavioral mechanisms of Shilat products in Tehran"

POLAT, C., & MAKSUDUNOV, A. (2015). Mobil Telefon Tercihinde Etki FaktörleriKırgızistan’daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13, Sayı:2 (in Turkish).

SARIKAYA, N., & SÜTÜTEMİZ, N. (2008), “Farklı Algılanan Değer Perspektifine Sahip Kişilerin Ayırt Edici Özelliklerinin İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.7, No: 23, pp.143-156 (in Turkish).

SEVA, R. R.& DUH, H. B. L., & HELANDER, M. G. (2007). ‘The marketing implications of affective product design’. Applied Ergonomics, 38(6), 723-731

SHARMA, M. K. (2014). The Impact on Consumer Buying Behaviour: Cognitive Dissonance, Global Journal of Finance and Management. ISSN 0975-6477 Volume 6, Number 9 (2014), pp. 833-840. http://www.ripublication.com

SİNGH, J., & GOYAL, B. B. (2009). Mobile Handset Buying Behavior of Different Age and Gender Groups, International Journal of Business and Management, Vol:4, No:5, ss:179- 187.

SOLOMON, M. R., (1996). Consumer Behavior Buying, Having And Being. Prentice Hall International Editions, Third Edition, New Jersey.

SRINIVAS, A., (2015). Investigation on Consumer Buying Behavior, International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences (IJASTEMS-ISSN:2454-356X) Volume.1,Issue.1.June2015

SUKI, N. M. (2013), “Students’ Demand For Smartphones: Structural Relationships Of Product Features, Brand Name, Product Price and Social Influence” Campus-Wide Information System, 30(4), 236-248.

TABACHNICK, B. G, & FIDELI, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics (Fourth Edition).Boston: Ally And Bacon.

TABACHNICK, B.G., & FIDELI, L.S., 2007. Using Multivariate Statistics, fifth ed. Allyn & Bacon, US, Boston.

TATLIDİL, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Cem Web Ofset Ltd. Şti (in Turkish).

TAVŞANLI, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları (in Turkish).

TAVŞANCIL, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TEZBAŞARAN, A. (2004). Likert Tipi Öçeklere Madde Seçmede Geleneksel Madde Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi. TPD Yayınları, 19 (54): 77-87.

TÜİK (2015). “TÜİK Veri Tabanları”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18625, Access Date: 22.12.2014 (in Turkish).

TÜRKAY, A. (2011). Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Isparta (in Turkish).

TÜRK-İŞ (2014). Dört Kişilik Ailenin Aylık Gıda Harcaması, http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf, Access Date: 10.05.2014 (in Turkish).

Uddin, Md Reaz & LOPA, Nusrat Zahan and Md. OHEDUZZAMAN. (2014) Factors Affectıng Customers’ Buyıng Decısıons Of Mobıle Phone: A Study on Khulna Cıty, Bangladesh. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol.5, No. 2, June 2014

UZGÖREN, E. & ŞENGÜR, M., & YİĞİT, Ü. (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebini Etkileyen Faktörler- Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(1), 55-72 (in Turkish).

ÜNLÜÖNEN, K., & TAYFUN, A (2003). ―Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma‖, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10.

WİLSKA, T. & PEDROZO, S. 2007, New technology and young people's consumer identities: A comparative study between Finland and Brazil. Young 15,4,343–368.

WİRELESS WORLD FORUM (W2F). Mobile Youth. 2002. The Definitive Guide to Developing Mobile Products For and Marketing to Young Consumers internet adresi:<www.w2forum.com>, Access Date: 02.06.2011