Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of European Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. sınıf türkçe ders kitaplarındaki hikâyelerin hikâye haritalama yöntemine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi2
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan hikâye edici metinleri hikâye haritalama yöntemine göre inceleyerek metin elementleri düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman incelemesine başvurulmuştur. Çalışma materyalini, MEB tarafından hazırlanan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı oluşturmaktadır. Ders kitabından elde edilen hikâyeler, betimsel analizle incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analiz sürecinde, betimlemeler Çoşkun (2005) tarafından hazırlanan "Hikâye Elementleri Değerlendirme Ölçeği" ne göre yapılmıştır. Bu çalışmada, "Hikâyelerin hikâye elementlerine göre puanlaması nasıldır?'' ve "Hikâyelerdeki hikâye elementleri metin düzeyleri nasıldır?" sorularına cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda Türkçe ders kitabındaki metinlerin hikâye elementlerine yer verme hususunda farklı seviyelerde olduğu görülmüştür. Genel olarak Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin hikâye elementlerini kullanma yönüyle çok da yüksek seviyede olmadıkları tespit edilmiştir. Ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin hikâye elementleri yönünden genel olarak çok yüksek seviyede olmadığı göz önünde bulundurularak; ders kitaplarındaki temaların belirlenmesi ve bu temaların alt başlığındaki konularla ilgili işlenecek metinlerin bir komisyon tarafından oluşturulması, metinleri hikâye elementlerine yer verme açısından daha ileri bir seviyeye eriştireceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the level of examining the text elements by examining the middle school persuasive texts in 6th grade Turkish history class textbook story of the mapping method. For this purpose, a qualitative research approach within the framework of review of documents was consulted. Study material, prepared by the Ministry of Education is the class of 6th grade Turkish Textbooks. Stories obtained from the textbook were examined via the descriptive analysis. In the process of analyzing the data obtained in this study, descriptions were performed in accordance with the "Story Elements Rating Scale" prepared by Çoşkun (2005). In this study, "How is the ranking stories based on story elements?'' and "What is the level of the text elements of narrative stories?" questions were aimed to explore. As a result of Turkish elements in the story-making regarding the textbook texts were achieved at different levels. Persuasive texts in Turkish textbooks in general, such as the story aspect of the story using the elements, have been found to be very high level. Persuasive texts in terms of story, the story elements in textbooks, in general were found to be not very high level. By taking into this account, determination of textbook themes and these themes were studied on the lower header of the issues by the creation of a commission of the texts, the texts of the elements in the story is concluded in the delivery of a more advanced level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :