Yıl 2018, Cilt: 19 Sayı : 1 Sayfalar 89 - 114 2018-06-19
DESIGN MANAGEMENT AND INNOVATION IN LEADING TURKISH FIRMS
ÖNCÜ TÜRK FİRMALARINDA TASARIM YÖNETİMİ VE İNOVASYON
Melike MERMERCİOGLU,Murat AKPİNAR
9 261

Anahtar Kelimeler

Arpacı, İ (2011). Kamu Kurumlarında Teknolojik İnovasyon Ve İnovasyon Politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi, 38 (Ağustos), 111-123.Avrupa Komisyonu (2010). Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. SEC (2010) 1161, Brussels. Avrupa Komisyonu (2015). Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim ekindeki Komisyon Çalışma Dokümanı 2015 Yılı Türkiye Raporu, SWD (2015) 216, Brüksel. Baştav, L. (2012). Dışa Açık Büyüme Modelinde Sanayi Politikalarının Gelişimi: Türk Imalat Sanayiinin Yapısı Ve Rekabet Gücü (1980-2011). ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Aralık), 303-322.Becheikh, N., Landry, R. ve Amara, N. (2006). Lessons From Innovation Empirical Studies In The Manufacturing Sector: A Systemic Review Of The Literature From 1993-2003. Technovation, 26 (5-6), 644-664.Beckman, S. L. ve Barry, M. (2007). Innovation As A Learning Process: Embedding Design Thinking. California Management Review, 50 (1), 25-56.Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86 (6), 84-92.Buchanan, R. (1992). Wicked Problems In Design Thinking. Design Issues, 8 (2), 5-21.Can, Ö. (2009). Tekstil Kobilerinde İnovasyon. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3 (1), 57-63.Chiva, R. ve Alegre, J. (2009). Investment In Design And Firm Performance: The Mediating Role Of Design Management. Journal Of Product Innovation Management, 26 (4), 424-440.Çı̇çek, H. ve Onat, O. K. (2013). İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 46-53Damanpour, F. ve Wischnevsky, J. D. (2006). Research On Innovation In Organizations: Distinguishing Innovation-Generating From Innovation-Adopting Organizations. Journal Of Engineering And Technology Management, 23 (4), 269-291.Davenport, T. H. (2009). How To Design Smart Business Experiments. Harvard Business Review, 87 (2), 69-76.Doherty, R., Wrıgley, C., Matthews, J. H. ve Bucolo, S. (2015). Climbing The Design Ladder: Step By Step. Revista D.: Design, Educação, Sociedade E Sustentabilidade, 7(2), 60-82.Erichsen, P. G., & Christensen, P. R. (2013). The Evolution Of The Design Management Field: A Journal Perspective. Creativity And Innovation Management, 22 (2), 107-120.Ersöz, F. (2009). Avrupa Inovasyon Göstergeleri (Eis) Işığında Türkiye’nin Konumu, İtü Dergisi/B Sosyal Bilimler, 6 (1), 3-16.Fleetwood, R. (2005). Design Audit By Research: Building A Knowledge Base For Competitiveness By Design. Joining Forces 1-8.Heskett, J. ve Liu, X. (2012). Models Of Developing Design Capacity: Perspective From China. Conference Proceedings, International Design Management Research Conference, August 8-9, Boston, USA.Işık, C. ve Keskin G. (2013). Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi. The TQM Magazine, 5 (8), 5-10.İstanbul Ticaret Odası (2015). 81. Meslek Grubu ve NACE Kodlar Listesi, www/ito.org.tr/81.xls (24 Ekim 2017 tarihinde ulaşıldı)Kootstra, G. (2009). The Incorporation Of Design Management In Today’s Business Practices: An Analysis Of Design Management Practices In Europe. Rotterdam: Inholland University Press.Kotler, P. ve Rath, G. A. (1984). Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool. Journal of Business Strategy, 5 (2), 16-21.Martin, R. (2009). The Design Of Business: Why Design Thinking Is The Next Competitive Advantage. Boston: Harvard Business School Press.Martin, R. (2010). Design Thinking: Achieving Insights Via The “Knowledge Funnel”. Strategy & Leadership, 38 (2), 37-41.Owen, C. (2007). Design Thinking: Notes On Its Nature And Use. Design Research Quarterly, 2 (1), 16-27.Örücü E., Kılıç R. ve Savaş A. (2011), KOBİ’lerde Inovasyon Strateji̇leri̇ ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1), 58-73.Özbek, H. ve Atik H., (2014) İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 42 (Temmuz – Aralık), 193-210.Ramlau, U. H. ve Melander, C. (2004). In Denmark Design Tops The Agenda. Design Management Review, 15 (4), 48-54.Resmî Gazete (2012) Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanimi, Nitelikleri Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Karar Sayısı: 2012/3834, Sayı: 284574, Kasım 2012 Pazar, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm, (23 Ekim 2017 tarihinde ulaşıldı)Schumpeter, J. A. (1934). The Theory Of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.Storvang, P., Jensen, S. ve Christensen (2015). Facilitating Innovation Through Design In A Danish Context: A Framework For Design Capacity. Design Management Journal, 9, 9-22.Verganti, R. (2008). Design, Meanings, And Radical Innovation: A Metamodel And A Research Agenda. Journal Of Product Innovation Management, 25 (5), 436-456.Wattanasupachoke, T. (2012). Design Thinking, Innovativeness And Performance: An Empirical Examination. International Journal Of Management And Innovation, 4 (1), 1-14.Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design And Methods. Thousand Oaks, California: Sage.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018-1
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2018-1


Makalenin Yazarları
Melike MERMERCİOGLU
Murat AKPİNAR