YÖNETİCİLERDE YÖNETİM ZİHNİYETİNİN EYLEME DÖNÜŞMESİ

Yönetim ile ilgili değerlerden, tercihlerden ve eğilimlerden oluşan yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde yöneticilerin hem kişisel özellikleri, hem sektör özellikleri hem de örgüt yapısı etkili olmaktadır. Her ne kadar aynı toplumsal yapı içerisinde yer alsa da yöneticiler sahip oldukları kişisel özelliklere, çalıştığı sektöre ve örgüt yapısına göre hareket etmekte, yönetim zihniyetine uygun eylemlerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) örneğinden hareketle, zihniyet-eylem arasındaki ilişki üzerinde durulmuş, yöneticilerin yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde etkili olan faktörler alan verileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda yöneticilerin yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde kişisel, toplumsal ve örgütsel faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir.

TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS

The personal characteristics of managers, industry specifications, and organizational structures have been shown to be effective in the transformation of management mentality, which consists of the certain values related to choices, trends, and actions. Despite belonging in the same social structure, managers tend to act according to their personal characteristics, sector, and organizational structure. Therefore, this study focuses on a sample from the Western Mediterranean Region (i.e., Antalya, Isparta, Burdur) in order to examine the relationship between mentality and action among managers. The results show that individual, social, and organizational factors are effective in the transformation of management mentality.

Kaynakça

Ar, A. F. (1986). Fransa ve Türkiye’de yönetici yetiştiren başlıca kurumlar - ENA, IIAP ve TODAİE. Amme İdaresi Dergisi, 19(4), s. 13-24.

Ayman, G. B. (2005). Yeni yönetim anlayışı: Dinsel ve militer kökler üzerine. http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/pdf/dinsel.pdf adresinden edinilmiştir.Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, s. 139-160.

Bakan, İ., Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: Eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), s. 73-84.

Bouthoul, G. (1975). Zihniyetler kişi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme (S. Evrim, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Buğra, A. (1997). Devlet ve işadamları (F. Adaman, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Doğan, B., Aşkun, O. B., & Yozgat, U. (2007). Türkiye’de yönetsel değerler ve yönetici profili üzerine bir araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Erkmen, T. (2012). Örgüt kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. M. Zencirkıran (Ed.) Örgüt sosyolojisi kitabı içinde, (s. 233-263). Bursa: Dora Basım Yayın.

Kara, H. (2011). Yönetsel ve örgütsel değerler. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Mucchielli, A. (1991). Zihniyetler (A. Kotil, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Öncü, H. F. (1998). Yönetimde eğitim. İstanbul: Değişim Dinamikleri Yayınları.

Özalp, İ., & Öcal, H. (2000). Örgütlerde dönüştürücü (transformational) liderlik yaklaşımı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), s. 207-227.

Özen, Ş. (1996). Bürokratik kültür 1: Yönetsel değerlerin toplumsal temelleri. Ankara: TODAİE.

Türkkahraman, M. (2010). Zihniyet ve Türk toplumunda zihniyet değişimi problemi. Türk Dünyası Araştırmaları, 184, s. 37-54.

Zel, U. (2001). Durumsallık yaklaşımında kişiliğin baskın boyut olarak bir model kapsamında teorik incelemesi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 34(2), s. 39-52.

Zel, U. (2002). İş arenasında kadın yöneticilerin algılanması ve kraliçe arı sendromu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 35(2), s. 39-48.

Zel, U. (2006). Kişilik ve liderlik. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.