Yoksul Ailelerde Değerler Değişimi

Öz Yoksul ailelerin modern kent ortamında yaşadıkları değerler değişimi önemli bir sosyolojik olgudur. Bu olguyu modernleşme değişimi bağlamında ele alarak açıklayabiliriz. Bu çalışmada kentli yoksul ailelerin nasıl bir değerler değişimi yaşadıkları saptanmaya çalışılmakladır. Yoksul ailelerin modernleşmeyle birlikte geleneksel değer kalıplarından modern değer kalıplarına geçiş doğrultusunda bir değişim içinde oldukları, ancak geleneksel değerlerin de bütünüyle terk edilmeyerek modernize olduğu varsayımına dayanmakladır. Söz konusu varsayım, İstanbul'un değişik semtlerinde yaşayan 99 yoksul aile üzerinde uygulanan anket verileriyle test edilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede ailedeki değersel değişimler kadın, çalışma, din, güvenlik vb. olgular bağlamında ele alınarak analiz edilmektedir