Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Computer and Education Research

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda bir performans değerlendirme aracı olarak e-portfolyo kullanımına yönelik ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Böl.1, Milli Eğitim Bakanlığı, Alparslan Kız Yatılı Bölge Ortaokulu2
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okullarda bir performans değerlendirme aracı olarak e-portfolyo kullanımına yönelik ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Muş ili merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan n=182 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Arabacı ve Turhan (2010) tarafından geliştirilen “Eğitim Örgütlerinin Performans Değerlendirmesinde E-portfolyo Sürecinin Kullanılmasına İlişkin Çalışan Görüşlerinin Belirlenmesi” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel analizlerden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmış, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis-H analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonunda, ilköğretim öğretmenlerinin okullarda öğretmen performansını değerlendirme aracı olarak e-portfolyo kullanımına yönelik görüşlerinin yüksek düzeyde (%91) olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin görüşleri ile cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenleri arasında manidar bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak öğretmen görüşlerinin; erkek öğretmenler, branş öğretmenleri, 11 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenler lehine daha olumlu yönde olduğuna yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine perceptions of primary education teachers towards the use of e-portfolio as a tool of performance evaluation in schools. The study group consists of 182 Primary Education Teachers in primary schools within the borders of Muş city center during 2012-13 academic year. In the research, “The Determination of Personnel Views Regarding the Use of E-Portfolio Process in Performance Evaluation of Educational Organizaitons” scale, developed by Arabacı and Turhan (2010) has been used. The survey research method was used in this study. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis technique. For data analysis, frequences and percent ratio were computed and Mann Whitney U and Kruskall Wallis-H analysis were used. In conclusion, showed that the participants have strongly agreed the idea of assessment through e-portfolio in educational organizations. A meaningful difference between participants’opinions has not been found in terms of gender, seniority and branches. However, a meaningful difference between participants’opinions has been found in term of male teachers’ opinions, subject teachers and the 11 years and more seniority groups as well.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :