Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Computer and Education Research

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı kavramsal değişim yöntemleri ile alternatif kavramları gidermek ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmek mümkün müdür? elektrokimyasal piller örneği

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Bilkent Üniversitesi, Ankara2
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında “Elektrokimyasal Piller” konusundaki kavramlara yönelik, öğrencilerin hem Bilimsel Süreç Becerilerini (BSB) geliştirmelerine hem de olumlu yönde kavramsal değişim sağlamalarına fırsat sunan laboratuvar rehber materyali geliştirmek ve etkililiğini incelemektir. Araştırmada ön test-son test dizaynlı yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney grubunda, 5E‟nin aşamalarına çalışma yaprağı (ÇY), bilgisayar animasyonları (BA), kavramsal değişim metni (KDM) ve deney gibi farklı kavramsal değişim yöntem/tekniklerinin adapte edilmesiyle zenginleştirilmiş laboratuvar rehber materyali; kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi (teorik bilgi, soru-cevap ve deney) kullanılarak uygulamalar yürütülmüştür. Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Testi ve iki aşamalı EPKT‟den elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, deney ve kontrol grupları arasında hem BSB hem de kavramsal değişim başarıları yönünden deney grubu lehine anlamlı farklılıkların olduğunu (p< .05) göstermektedir. Araştırmada, 5E öğretim modeline dayandırılarak farklı öğretim yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş laboratuvar rehber materyallerinin, öğrencilerin BSB‟lerini geliştirmede ve onların ele alınan konularda alternatif kavramlarını gidererek olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerinde geleneksel yöntemlere göre daha başarılı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to develop a laboratory guided material offering the opportunity on both improving Scientific Process Skills (SPS) and conceptual change of prospective science teachers about the concepts of “Electrochemical Cells” at the course of laboratory practices in science education and investigate the effectiveness of the material on them. A quasi-experimental approach with a pre-test−post-test design was used in this study. Experimental group was instructed with enriched laboratory guide materials embedded different teaching methods and techniques such as worksheet, computer animations, conceptual change text, hands-on activities, and experiment within 5E model. Control group was instructed with traditional methods (theoretical knowledge, question-answer, and experiment). The statistical analysis of the data obtained from the MSPST and two- tier ECCT indicated that there were significant differences in favor of the experimental group in terms of the prospective science teachers‟ achievement both their SPS and conceptual change (p<0.5). The results obtained from quantitative and qualitative data indicated that laboratory guide materials based on the 5E instructional model and enriched with different teaching methods and techniques helped the prospective science teachers both to improve their SPSs and achieve conceptual change together with removing their alternative conceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :