AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET GÜCÜ (OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖRNEĞİ)

Türkiye’nin 1996 yılında Gümrük Birliği (GB)’ne girmesi, küresel ekonomi ile entegre olma sürecine ivme kazandırmıştır. Bu süreçte ülke sanayisine özellikle de büyüme, istihdam ve rekabet gücü üzerinde önemli fonksiyonlara sahip Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ)’lere rekabet gücü kazandırmak, Türk ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, GB sürecinde Otomotiv Yan Sanayii’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet yapılarını ayrıntılı biçimde analiz etmek, etkin rekabet strateji-yöntemleri üretmektir. Sektörün rekabet gücü, SWOT Analizi’ne uygun bir anket çalışması ile belirlenmeye çalışılmıştır. KOBİ’lerin gelişmesiyle birlikte, Türk ekonomisi daha dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır.

Turkey’s participating into Custom Union in 1996 has been speeded up its integration process with global economy. In this process, ıt is very important for Turkish Econmy to supply competitive power to the country industry especially to SME’s which have important functions on development, employment and repetitive power. The aim of this study is to analyse the competitive power of SME’s which are performing in autumotive two digits ındustry and to produce effective repetitive strategy-methods. A kind of survey appropriate to SWOT Analyse has been arranged at analyzing the repetitive power of the sector. With developing of SME’s, Turkish Economy will reach more dynamic and competitive structure.