ERKEN DÖNEM OSMANLI SELÂTİN CAMİ MİNBERLERİ

Camilerde, Cuma ve bayram günlerinde hatibin üzerine çıkarak hutbe okuduğu merdivenli, yüksek bir kürsü olan minberler zaman içinde esas şekline kavuşmuştur. Daima mihrabın sağına konulan minberler, camilerin en önemli ve en süslü kısımlarından birini teşkil ederler. Bu çalışmamızda Erken Osmanlı Dönemine ait minberler form ve süsleme açısından ele alınacaktır. Çalışmamız selâtin camilerle sınırlıdır. Osmanlı Selatin Camileri içerisinde Erken Döneme ait orijinal üç tane örnek ulaşmıştır. Erken Dönemde minberler form ve süsleme açısından ağırlıklı olarak Selçuklu geleneğini devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra motif ve formlarda yenilikler kendini hissettirmektedir. Minber yüzeyleri geometrik ve bitkisel olarak yoğun biçimde süslenmiştir. Bu örnekler Sultan camilerinde yer aldıkları için dönemin sanat anlayışını en üst düzeyde üzerlerinde görmek mümkündür
Anahtar Kelimeler:

Minber, Osmanlı, Mimari, Cami

The pulpits of Early Ottoman Imperial (Selatin) Mosques

The pulpits, the staired raised rostrum, where the imams give khutbas on Fridays and the days of Ids in the mosques have gradually gained their real forms. The pulpits which were always put in the right side of mihrab form one of the most important and ornamented parts of the mosques. In this article, the pulpits of early Ottoman period will be examined from the aspect of form and ornamentation. This article deals with only the Salatin mosques. Among the Ottoman Imperial (Selatin) Mosques, three original samples belonging to the Early Period have come down to our time. The pulpits from the Early Period have followed the Seljuk tradition in terms of form and ornamentatiıon. In addition to this, innovations in the motifs and forms have been observed. The surfaces of the pulpits have been ornamented with geometrical and plant forms without leaving any space. Because of the fact that the examples we dealth with are in the Sultan mosques, is also reflected on the pulpits which are considered as the best examples of the art understanding of that period