Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 43 , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kânunî sultan süleyman han’in divani’nda siyaset ve ahlak düşüncesini işleyen beyitler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Ġmparatorluğu, en geniĢ sınırlarına ulaĢtığı XVI. yüzyılda, dünya milletleri nazarında süper güç konumundayken devrin en güçlü padiĢahı Sultan I. Süleyman da Doğu halkları arasında adlî ve siyasî baĢarıları nedeniyle “Kanunî”; Batı‟da ise “The Magnificent” (MuhteĢem) sıfatıyla nam salmıĢtı. Bu nedenle, Kanunî Sultan Süleyman‟ın özellikle siyaset ve iktidar algısı yanında ahlak anlayıĢını doğru tespit edebilmek oldukça önemlidir. Kanunî Sultan Süleyman‟ın yaĢadığı tarihî olaylar, Ģiirleriyle karĢılaĢtırmalı olarak incelenirse onun hakkında daha gerçekçi tespitler yapılabilir. ÇalıĢmamızda, aynı zamanda 16. yüzyılın en büyük Ģairlerinden biri olan Kanunî‟nin Dîvân‟ının tamamı bu perspektifte incelendi ve onun özellikle saltanat, siyaset, adalet algısına dair tespitler yapıldı. ÇalıĢmanın sadece edebî çevreler için değil, siyaset, sosyoloji ve tarih bilimcileri nazarında da değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.

Özet İngilizce :

When the Ottoman Empire reached its maximum frontiers in the XVIth century, Sultan Süleyman I was being the most powerful monarch who became famous as “Kanunî” among eastern nations and as “the Magnificent” among western nations. Therefore it is very important to determine moral mentality of the Süleyman Magnificent as well as his political and government perception correctly.
More realistic views about his political thought and morality could be gathered when Sultan Süleyman‟s poems analyzed with the historical events he experienced. In this study all of his poems have been analyzed according to the perspective that he was a great poet as well as a great sultan in that period and his perception about sovereignty, politics and justice are also commented. It is expected that this study will be appreciated not only by the academicians of literature but also by the political scientists, sociologists and historians.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :