Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kamu kesimi açiklarinin nedenleri ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi2
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu kesimi açıkları günümüzde hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir problemdir. Bu açıkların ülke makro ekonomik dengeler üzerine etkileri oldukça geniş bir alanda araştırma konusu olmuştur. Kamu kesimi açıkları; öncelikle ülkelerin kararlı bir fiyat istikrarına engel teşkil etmesinin yanı sıra, sürdürülebilir olmayan büyüme, reel yüksek faiz, döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklık, geniş çaplı dış ticaret açıkları gibi birçok soruna sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1980-2011 döneminde kamu kesimi açıklarının (bütçe açıkları) fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılarak sırasıyla değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespiti ve yönü bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bütçe açıklarıyla enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve bütçe açıklarından enflasyona doğru bir nedenselliğin varlığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Public sector deficits are nowadays an important problem for both from the aspect of developed countries and developing countries. The impacts over the macroeconomic balance of country of these deficits have been a research topic in a quite wide field. Public sector deficits primarily apart from presenting obstacle of the countries’ permanent price stability have caused many problems such as unsustainable growth, real high interest; extreme instability occurring in exchange rate, wide ranged foreign trade deficits. The aim of this study is the research of whether public sector deficits (budget deficits) had an impact over the general level of the prices in Turkey of 1980-2011 period. In the study, determination of long run affair and the way between variables have been tried to find respectively via the usage of Johansen cointegration test and Granger causality test. The results which
have been obtained indicate that there is a long run affair between budget deficits and inflation and the existency of causality from budget deficits to inflation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :