Cilt: 16 Sayı : 1
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEKİ EĞİLİMLER, EĞİLİMLERİN İTİCİ GÜÇLERİ ve KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
Ayşegül SAYLAM,Doğan LEBLEBİCİ

19 129

Öz entrGlobalization, technological developments, workforce diversity and similar causes have evoked new trends in human resource management. The aim of study is to explain appearing trends in human resource management, and to indicate possible the driving forces behind these trends, and to discuss the applicability of these trends in public administration. In general, technology, competition, labor cost, globalization, demographic changes, total quality management are becoming driving forces of new trends in human resource management whereas new public management and government policies leads public organizations for he search of new employment models. There is almost not much drawbacks for private sector to apply new trends in human resources management. However, for public administration it is necessary to change legal context of human resource management and employment policy to provide flexibility, and information technology should be involved in human resource management issuesKüreselleşme, teknolojik gelişmeler, işgücü çeşitliliği ve benzeri gelişmeler insan kaynakları yönetiminde yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çalışmanın amacı insan kaynakları yönetiminde ortaya çıkan ve yaygınlaşması muhtemel eğilimleri açıklamak, eğilimlerin itici güçlerini belirtmek ve bu eğilimlerin kamu kesiminde uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Genel olarak bakıldığında; teknoloji, rekabet, işgücü maliyetleri, küreselleşme, işgücü çeşitliliği, toplam kalite yönetimi uygulamaları, demografik yapıdaki değişiklikler insan kaynakları yönetimindeki yeni eğilimlerin arkasındaki temel dinamikler olarak ortaya çıkarken, yeni kamu işletmeciliği ve hükümet politikalarının kamu kesiminde insan kaynakları yönetiminde model arayışlarına ön ayak olduğu görülmektedir. Söz konusu yeni eğilimlerin özel sektör kuruluşları tarafından uygulamasının önünde fazla bir engel bulunmazken bu eğilimlerin kamu kesiminde uygulanabilmesi için insan kaynaklarına ilişkin yasal düzenlemelerin daha esnek hale getirilerek kamu kesiminde daha esnek bir istihdam anlayışının yaratılması ve bilgi teknolojilerinden daha yaygın biçimde yararlanılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: entrHuman Resources, Employment Models, Public Administrationİnsan Kaynakları, İstihdam Modelleri, Kamu Yönetimi

Kaynakça

10. 2012 Tarihli 28445 Sayılı 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki.
Ayşegül SAYLAM,Doğan LEBLEBİCİ