Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 66

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici örgüt iklimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet ve sürdürülebilir rekabet avantajının bu derece önemli olduğu günümüz piyasa koşullarında işletmelerin koşulları kendi lehlerine çevirmek için en büyük silahları yenilik olarak söylenebilir. Gerek süreçlerde, gerekse ürünün kendisinde yapılan yenilik elbette ki yerinde yapıldığı takdirde rekabet avantajına çevrilebilecek potansiyeli her zaman taşır. Fakat yenilik, ancak yenilikçi bir ortamda gerçekleşebilir, elbette ki yenilikçi ortamı çalışanlara hissettirebilme işinin büyük kısmını lider yüklenmelidir. Yeniliği destekleyici iklim yenilik, performans, iş tatmini, örgüte bağlılık gibi kavramlarla da yakından ilgili olduğundan örgüt için bu derece önemli olan bu ortamın sağlanmasında liderin davranışlarının rolü açıktır. Dönüşümcü lider; günümüzün değişen cevre koşullarına uyum sağlayarak, çalışmalarını, tutum ve değerlerini etkileyerek onları bu değişim doğrultusunda ve örgütün amaçlarına yönelik harekete geçiren lider olarak tanımlanabilir. Dönüşümcü liderliğin temelinde değişim, yenilik ve girişimcilik vardır. Araştırmacılara göre örgüt ikliminin oluşum sürecinde dönüşümcü liderin rolü çok büyüktür. Çünkü dönüşümcü liderler yapı, teknoloji gibi sadece örgütün somut kısmını oluşturmakla kalmaz aynı zamanda örgüt kültürünün de oluşturulmasında etkili olurlar. Örgüt üzerindeki etkisi dolayısıyla, liderlik yaklaşımlarının belki de günümüze en uygun olanı olan dönüşümcü liderliğin, çalışanların yenilikçi ortam algısı üzerinde etkili olduğu varsayımı araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu varsayım çerçevesinde, araştırmamızın temel amacı dönüşümcü liderliğin yeniliği destekleyici iklim üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Araştırmada kullanılan veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmanın kapsamını oluşturan kişilere posta yoluyla gönderilen ve demografik sorular hariç tümü Likert tipi ölçekten oluşan anketlerin tamamından cevap alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar varsayımımızı destekler niteliktedir. Anlamlı sonuç veren regresyon analizi sonuçlarına dayanarak; dönüşümcü liderin davranışları sayesinde çalışanlar liderin örgüt için yeni fırsatlar araştırdığını, değişim odaklı olduğunu görmekte ve dolayısıyla bu durum çalışanların örgüt içerisinde yenilikçi bir iklim algılamasına neden olduğunu söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

Innovation is an ultimate weapon for contemporary companies which are struggling to overcome fierce rivalry of market environment. Innovation, either for processes or products, if done relevantly, will end up with sustainable competitive advantage for the company. However, innovation may solely occur in an innovative environment, and this job strictly belongs and dependent to the leader. Since the concepts of support for innovation, performance, job satisfaction, and organizational commitment are strictly related to the leadership, the role of the leader in creating such environment cannot be ignored. Transformational leader can be described as the person whom affects and alter his/her followers' behaviors, attitudes and values towards the corporate vision, throughout the rapidly changing environment. Change, innovation and entrepreneurship are the crucial bases of transformational leadership. According to many researchers, the role of leader in the formation of corporate climate and therefore corporate culture is undeniable. Thus, the relationship between transformational leadership, which is maybe the most suitable type for contemporary business, and innovative climate perception of employees puts forth the main assumption of our research. Within this context, the main purpose of our research is to test the existence of the effect of transformational leadership over employees' perception of innovative climate. Data used in the research process is obtained by surveys using Likert type scales which were posted to recipients by regular mail. The results of the research support our main assumption. According to the regression results the valid effect of transformational leadership on innovative corporate climate can be interpreted as the leaders' positive effect on corporate climate, in which new opportunities are sought. Hence, the perception of the employees is collinear.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :