Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinemanın reklam aracı olarak kullanımı‘türk filmlerinde marka yerleştirme uygulamaları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Filmlere marka yerleştirme uygulaması eski bir yöntem olmasına karşın, markaların tüketicileriyle iletişim kurmalarının giderek daha güç hale gelmesi bu yöntemin son yıllarda markalar tarafından daha yoğun kullanılmasını sağlamıştır. Tüketici zihninde varolmayı ya da varlığını korumayı amaçlayan markalar, hem reklam vb. pazarlama iletişimi çalışmalarını desteklemek hem de reklam algısından uzaklaştırarak tüketiciyle iletişim kurmak için filmlerde marka yerleştirme uygulamalarına sıkça başvurmaktadır. Markaların mesajlarını zorlayıcı olarak izleyiciye iletmeleri için elverişli bir ortam sunan sinema mecrası, gelişen teknoloji ile birlikte reklamcılık sektörü açısından daha da önemli hale gelmiştir. Türk sinema sektöründe marka yerleştirme uygulamalarının hangi stratejilerle, nasıl ve ne oranda kullanıldığını ortaya koymak ve genel bir profil çizebilmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın, ilk bölümünde, marka yerleştirme kavramına, stratejilerine, tüketici üzerindeki etkilerine ve etik açıdan getirilen eleştirilere yer verilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise; 2000‐2006 yılları arasında yapılmış Türk filmlerinin içinden marka yerleştirme uygulaması yapılmış 21 adet Türk filmi seçilerek içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve sonuçlar tablolar haline getirilip yorumlanmıştır. Türk sinemasında marka yerleştirmenin yoğun olarak komedi filmlerinde kullanıldığını ortaya koyan bu çalışmada; ayrıca görsel yerleştirme stratejisinin en çok kullanılan yöntem olduğu da ortaya çıkmıştır. Çalışmada Türk filmlerindeki marka yerleştirme uygulamaları ile ilgili genel bir tablo ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Although brand placement in movies is an old method, the fact that it is getting increasingly difficult for brands to communicate with their consumers has intensified its use in recent years. Aiming to exist or to sustain their existence in the consumer's mind, brands often benefit from brand placement in movies so as both to support such marketing communications as advertisements and to communicate with consumers in a seemingly not‐publicity medium. Cinema, which promises an eligible ambiance for the brands to dictate their message to the spectators, gained importance for the advertising sector with the developing technology. In the first part of the research, which aimed drawing an overall profile and determining through which strategies, how, and to what extent brand placement has been used in Turkish cinema sector, it has been given place to brand placement notion, strategies, effects on the consumer and to the critiques which has been made ethically. In the application part of the research, 21 Turkish films produced between the years 2000 and 2006 on which brand placement application is made were picked and examined by content analysis method, and results transformed to table form has been interpreted. In this research, which shows the brand placement used mostly in comedy films, at the same time the visual placement method appeared to be the most used method. In the workout an overall table has been presented on the applications of the brand placement in Turkish films.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :