Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti yazılı basınında kişisel ilanlar ve ölüm ilanları

Yazar kurumları :
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük gazetelerde doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme, kutlama ilanları gibi ticari olmayan kişisel ilanlar, kültürel yapı içerisinde kalıplaşmış biçimleriyle, toplum için-deki gereksinimleri ve ideolojileri yansıtan birtakım mesajlar taşımaktadır. Bu ilanlar sosyal ve psikolojik göstergelerle bir semboller hiyerarşisi oluşturmaktadır. Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayınlanan yazılı ya da sözlü haber olarak tanımlanan ilanın asıl iş-levi toplumsal iletişime katkıda bulunmaktır. KKTC'deki yazılı basında bu tür ilanlar, bir taraf-tan toplumsal iletişime katkıda bulunurken, diğer taraftan toplumsal statüde yükselme, daya-nışma, paylaşım, özgürlük, arınma gibi kavramları da bünyesinde taşımaktadır. Araştırmada, KKTC'de yayınlanan üç gazetede doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme, kutlama gibi ticari olmayan kişisel ilanlar, toplumsal statü açısından değerlendiril-miştir. KKTC'de yayınlanan günlük gazetelerden karşılaştırma yapmak amacıyla baskı sayısı en yüksek Kıbrıs Gazetesi, orta düzeyde Afrika Gazetesi ve en düşük Ortam Gazetesi seçilmiş-tir. Araştırma için tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilen, 1 Ocak 2008–31 Ocak 2008 tarihleri arasındaki bir aylık Kıbrıs, Afrika ve Ortam Gazetelerindeki kişisel ilanlar, eleştirel söylem ana-liziyle değerlendirilmiştir. İlanlardan ölüm ilanları, diğer ilanlardan daha çok gazetelerde yer aldığından, toplumsal statü ve iletişim açısından KKTC halkı için önemli olduğundan dolayı, daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda ele alınan ölüm, doğum, evlenme, ni-şanlanma, boşanma, reddetme, kutlama gibi kişisel ilanlardan, ölüm ilanlarının gazetelerde çok geniş yer aldığı görülmektedir (İncelenen 320 İlan içerisinde, 277'sini ölüm ilanları oluştur-maktadır). Ölüm ilanlarının % 40,5'le büyük çoğunluğunu başsağlığı ilanları oluşturmaktadır. Arkasında mevlide davet, duyuru ve anma ilanları gelmektedir. Başsağlığı ve anma ilanları bu küçük toplumdaki aile üyeleri, tanıdıkları, iş arkadaşları ve politik gruplar arasında bir sosyal dayanışma ve kamusal alan sağlamaktadır. Ölüm ilanlarında bazen merhumun, bazen de aile-sinin mesleği ön plana çıkartılarak, toplumsal statü edinilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In daily newspapers, the non-commercial personal announcements concerning birth, death, mar-riage, engagement, divorce, rejection and celebration convey messages, with their patterns formed in the cultural structure, reflecting the ideologies and necessities in the society. These announce-ments constitute a hierarchy of symbols based on the social and psychological indicators. The main function of the advertisement which aims to announce an event, a job or a change in in-dividuals' situation, and which is called as written or oral news, is to contribute to social commu-nication. As contributing to social communication, these types of advertisements in TRNC also include such concepts as solidarity, sharing, freedom, refinement and rising in social status. In the present research, the non-commercial personal announcements on birth, death, marriage, engagement, divorce, rejection and celebration published in three newspapers in TRNC were evaluated in terms of social status. In order to make a precise comparison between the daily newspapers published in TRNC, "Kıbrıs" newspaper that has the highest number of printings; "Afrika" newspaper that has a moderate number of printings; and "Ortam" newspaper that has the lowest number of printings were chosen. The birth, marriage and death announcements published in these three newspapers, Kıbrıs, Afrika, and Ortam, during the period between Jan-uary 1, 2008 and January 31, 2008 were selected randomly and evaluated on the basis of dis-course analysis. The death notices were examined in more detail since they mostly appear in newspapers and they are more important for the TRNC people with respect to social status and communication. The results showed that the death notices appear more widely in the newspa-pers than the other personal announcements on birth, marriage, engagement, divorce, rejection and celebration (277 of the 320 advertisements examined were death announcements). The ma-jority of death notices, that is 40.5% of the total death notices, comprises condolence an-nouncements. The announcements inviting to Mawlid (ritual), informational announcements and remembrance follow this figure. The announcements on condolence and remembrance ena-ble social solidarity among family members, friends, colleagues and political groups, and pro-vide public sphere for these groups. The profession of either the beloved or the beloved's family is stressed in the texts of the death notices in order to gain social status.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :