Yıl 2017, Cilt: 18 Sayı : 1 Sayfalar 129 - 141 2017-05-31
ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME
Hacı Ahmet KARADAŞ,Şerife Merve KOŞAROĞLU,Esengül SALİHOĞLU
19 261

Öz Günümüzde enerji faktörü üretim için temel girdilerden biri haline gelmiştir. Özellikle teknolojideki gelişmeler, ürün çeşitliliğinin artması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve nüfus artışı gibi unsurlar enerji talebini çok yüksek boyutlara ulaştırmıştır. Bu kapsamda enerji talebi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki dikkatleri çekmektedir. Bu ilişkiyi çeşitli ülke ve ülke grupları için araştıran teorik ve ampirik çalışmalarda, enerji talebi ve büyüme arasında nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2004-2012 yılları arasında enerji talebi ve büyüme oranları arasındaki ilişkiyi belirlemek için panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analize göre Avrupa Birliği üye devletlerinin enerji talepleri ve büyümeleri arasında güçlü nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Enerji talebi, Ekonomik büyüme, Nedensellik analizi, Avrupa Birliği
Chima C. M. ve Freed R. (2005), “Empirical Study of The Relationship Between Energy Consumption And Gross Domestic Product in The U.S.A.”, International Business & Economics Research Journal, V. 4, N.12, 101-112.Çağıl G., Yılmaz-Türkmen S., Çakır Ö. (2013), “Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.58, 161-174.Geden O., Marcelis C. ve Maurer A. (2016), “Perspectives For The European Union’s External Energy Policy”, Working Paper- Research Unit EU Integration Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, V.17, 2-30.Fatai B. O. (2014), “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Panel Co-Integration and Causality Tests For Sub-Saharan Africa”, Journal of Energy in Southern Africa, Vol 25, No 4, 93-100.Hasan B. (2014), “AB’den Enerjide Yeni Açılım: Enerji Güvenliği 2020 Strateji Belgesi”, İnternet Adresi:http://www.eppen.org/index.php?sayfa=yorumlar&link&makale=123, Erişim Tarihi: 02.01.2016.İsmail TAŞ, “Büyümenin Dinamiği Üzerine Bir Nedensellik Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Academic Social Science, Yıl:1, Sayı:1, Aralık 2013, s.69-86
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2017


Makalenin Yazarları
Hacı Ahmet KARADAŞ
Şerife Merve KOŞAROĞLU
Esengül SALİHOĞLU