Cilt: 19 Sayı : 2
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
Ahmet Fatih AYDEMİR,Hayati AKSU,Çağatay KARAKÖY,Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ,Ömer Selçuk EMSEN

18 129

Öz 1979’dan itibaren özellikle dış ticarete dayalı politikalarda radikal dönüşüme giden Çin ekonomisi, o tarihten bu yana yüksek büyüme performansı sergilemesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu yüksek büyüme performansının belirleyicilerini, yüksek tasarruf, yabancı sermaye yatırımları, dış satım ve kırsaldaki iş gücü deposuna dayandıran literatür, Çin’in bu büyüme performansının sürdürülmezliğine atıfta bulunmaktadır. Ancak, yüksek büyümenin sürdürülebilirliği emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçmeyle eş anlamlı olduğu genel kabul görmektedir. Sermaye yoğun üretime yönelimin belirleyicisi olarak ta yüksek teknolojik mal ihracatının toplam ihracattaki payında artışla temsil edilmesi mümkündür. Çin ihracatında yüksek teknolojik mal ihracatının artış trendi izlendiği görüldüğünden, büyüme sürecinin sürdürülebilir nitelik taşıdığı söylenebilir. Bu çerçevede yüksek teknolojik mal ihracatının belirleyicilerinin inceleme konusu yapıldığı çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, orta öğretimde okullaşma oranı, ar-ge’yi temsilen patent sayıları, tasarrufların GSYİH içindeki payı ve kentleşme oranları alınmıştır. Çin’in yüksek teknolojik mal ihracatında bu değişkenin gecikme değeri, yani geçmişten gelen ivmesi ile toplam ihracatı ve kentleşmenin pozitif ve buna karşılık yabancı sermaye yatırımlarının ise negatif yönde etkiler yarattığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir büyüme, Yüksek teknolojik mal ihracatı

Kaynakça

Abedini, J. (2013), “Heterogeneity of Trade Patterns in High-tech Goods across Established and Emerging Exporters: A Panel Data Analysis”, Emerging Markets Finance and Trade, 49(4): 4-21.
Ahmet Fatih AYDEMİR,Hayati AKSU,Çağatay KARAKÖY,Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ,Ömer Selçuk EMSEN