Cilt: 20 Sayı : 1
d
ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA DEĞERİ ALGISININ ÖNEMİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Hilal UYGURTÜRK,Abdullah YILMAZ

1.4K 129

Öz Marka kavramı mal ve hizmet üreten işletmeler kadar, sahip oldukları değerlerle yaşadıkları şehirleri markalaştırmak isteyenler için de önemli bir kavramdır. Son zamanlarda sadece ürünlerin değil şehirlerinde markalaşabileceği yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Şehirlerin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler, doğal kaynaklar, altyapı hizmetleri, potansiyeli, kent sakinlerinin tutumu vb. unsurlar markalaşma kaynağı olarak kullanılmaktadır. Araştırma birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir şehir olan Sivas’ta yapılmıştır. Araştırmanın amacı, Sivas kent merkezinde yaşayanların, kent değerlerinin tanıtılması, şehrin marka kent haline getirilmesi ve pazarlanması, kenti cazibe merkezi haline getirme çalışmalarının yeterliliği ile kentin genel görünümü ve sosyal anlamdaki yeterliliğini araştırmak ve bunlara karşı katılımcıların algılarını ölçmektir. Araştırmanın evrenini Sivas kent merkezinde yaşayanlar oluşturmaktadır. Araştırma 521 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin değerlendirilmesi t-testi ve ANOVA testi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Sivas’a ait marka kent algısını arttırabilmek için ilgili birimlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şehir Pazarlaması, Kent Markalaşması, Kent Marka Altıgeni, Sivas

Kaynakça

APAYDIN, Fahri (2014), Şehir Pazarlaması, Nobel Yayınları. Ankara.