XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA KURŞUNLU KAZASININ SOSYOEKONOMİK DURUMU

Osmanlı devleti, Batı tarzında ıslahata yönelik en kapsamlı çalışmayı Tanzimat döneminde yapmıştır. Bu dönemde her şeyin kayıt altına alınarak vergi mükelleflerinin tespitine çalışılmıştır. Böylece beyana dayanmamakla birlikte tahrire göre alınacak olan bir gelir vergisi kesinleşmiş oldu. Temettüat tahrir çalışması esnasında düzenlenen Kurşunlu temettüat defterine göre, 1845 yılında Kurşunlu kasabasına ait 18 köyün genelinde tüm mal varlıklarından toplam 160884 kuruş temettüat geliri ve bunun üzerinden 70769 kuruş vergi tahakkuk ettirilmiştir

XIX. Yüzyılın Ortalarında Kurşunlu Kazasının Sosyo - Ekonomik Durumu

Kaynakça

Ayhan, Bahattin. Çankırı, Tarih-Coğrafya-Ekonomi, Ankara, 1984.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 2000.

Güran, Tevfik. “19. Yüzyıl Temettüat Tahrirleri, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, Ankara, Devlet İstatistikleri Enstitüsü Yayınları, 2000. ss. 73-94.

Göyünç, Nejat. “Hane” İslam Ansiklopedisi, C. XV, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997. ss. 552-553.

Kazıcı, Ziya. Osmanlılarda İhtisap Müessesesi (Ekonomik, Dini ve Sosyal Hayat), İstanbul: Kültür Basın ve Yayın Birliği Yayınları, 1987.

Kütükoğlu, Mübahat. “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri”, Belleten, C. LIX, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Ağustos, , ss 395-412. Öztuna, Yılmaz. Resimlerle Türkiye Tarihi, Hayat Yayınları, İstanbul, 1970.

Parlatır, İsmet. Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı yayınları, 2006.