Cilt: 4 Sayı : 1
d
İklim, Coğrafi Konum, Yer Şekilleri Ve Denizlerin Siyasi Coğrafya Üzerindeki Etkileri
The Effects Of Climate, Geographical Location Landforms And Seas On Political Geography
Mustafa KARNIBÜYÜK

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arı, Tayyar (1999) Uluslararası İlişkiler, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.