Epimedium pubigerum Morr. et Dec. Bitkisinin Kök ve Rizomlarn Üzerinde Kimyasal Araştırmalar

Öz Dünya üzerinde 14 kadar Epimedium türünün bulunduğu bilinmekte­dir. Bunlar Güney Avrupa, Asya (Çin, Japonya) ve Kuzey Amerika'ya_ yayılmışlardır (11). Avrupa'da bulunan 2 tür (E. alpmum L. ve E. pu­bigerum Morr. et Dec.) morfolojik olarak çok yakın olup küçük farklar' ile birbirlerinden ayrılabilir (3,8). E, pubigerum Anadolu'nun kuzey böl­gesi (Karadeniz bölgesi) ormanları altında bol olarak bulunmaktadır. Bu Çalışmada bu türün kök ve rizomları üzerinde yapılan bazı kimyasal araş­tırmaların neticeleri verilmiştir. Bu tür üzerinde henüz farmakolojik bir araştırma yoktur. Yalnız Avrupa'da yayılmış olan diğer tür (E. alpinum-D., ün yapraklarının terletici bir tesire sahip oldukları eski literatürde ka­yıtlıdır (5,7).Epİmedium pubigerum Morr. et Decaisne ( Berber idaceae) : 30-50 cm yüksekliğinde çok senelik otsu bir bitki. Toprak altı kısmı 1 cm kadar çapında, boğumlu, yatay bir rizomdan ibaret. Rizomun etrafında 1 mm. kadar çapında kökler vardır (Şekil: 1). Gövde dik, silindir biçiminde, seyrek tüylü ve tek yapraklı. Yapraklar biternat, yaprakçıklar kalb biçi­minde, sivri uçlu, 2-5 cm uzunluğunda, kenarları dişli, dişlerin uçları in­ce bir diken ile nihayet bulur. Yaprak sapı tüysüz fakat yaprakçık sapla­rının birleştikleri yerlerde demet şeklinde tüyler bulunur (E. alpimum-türünden ayırıcı fark). Çiçekler Mart - Mayıs aylarında açar. Çiçek ör­tüsü 4 sepal ve 4 petalden yapılmış. Petaller soluk kırmızı renkli (E. al-pi/num türünden fark). Nektaryum san renkli ve petale hemen hemen eşit boyda. Çiçek sapı tüysüz. Meyva silindir biçiminde, 2 yarık ile açılır.