Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramı ve Ölçümüne İlişkin Bir Ön Çalışma

Bu çalışma ile kurumsal sürdürülebilirlik kavramını kurumsal yönetim kapsamında incelemek ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramını ölçmeye yönelik bir ön çalışma gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik değişkenleri incelenmiş, kavramsal ilişkiler kurulmuş ve konuya ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda artırılmasının gereği sıkça vurgulanan kurumsal sürdürülebilirlik değişkeninin alt unsurlarına yenilerini eklemek amacıyla 2014-2015 dönemi BİST Sürdürülebilirlik Endeksi işletmelerinin döneme ilişkin sürdürülebilirlik raporları incelenmiş, içerik analizi ile kurumsal sürdürülebilirlik kavramının alt unsurları ortaya konulmuştur.

A Preliminary Study of The Concept of Corporate Sustainability and It’s Measurement

This study aims to examine corporate sustainability concept in terms of corporate governance and to conduct a preliminary study which intends to measure corporate sustainability. In line with this objective, firstly corporate governance and sustainabilty concepts are reviwed, they have linked conceptually and research papers about the concepts are examined. Due to the emphasising of the studies about enhancing the indicators of corporate sustainability, sustainability report are examined. Sustainability reports of the firms which are in 2014-2015 BIST Sustainability Index are examined and corporate sustainability indicators are defined with the help of content anlysis of reports.

Kaynakça

Aguilera, R.V., & Jackson, G. (2003). The cross-national diversity of corporate governance: dimensions and determinants. Academy of Management Review, 28,5,6-10.Ararat, M., & Ugur M. (2003). Corporate governance in Turkey: an overview and some policy recommendations. Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, 3, 1,58-75. [CrossRef]Aras, G., & Crowther D. (2008). Governance and sustainability. Management Decision, 46,3, 433-448. [CrossRef]Arslantaş, C.C. (2012). Kurumsal yönetimin yönetim kuruluna yansımaları. Beta Yayınları, İstanbulAsif, M., Searcy C., Zutshi A., & Ahmad N. (2011). An integrated management systems approach to corporate sustainability. European Business Review, 23, 4, 353-367. [CrossRef]Arsoy A.P., & Crowther D. (2008). Corporate governance in Turkey: reform and convergence. Social Responsibility Journal, 4, 3, 407-421. [CrossRef]Baş T., & Akturan U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. İstanbul.Bhasa, M.P. (2004). Global corporate governance: debates and challenges. Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, 4, 2, 5-17. [CrossRef]Cartwright, W., & Craig J.L. (2006). Sustainability: aligning corporate governance, strategy and operations with the planet. Business Process Management Journal, 12, 6, 741-750. [CrossRef]Delmas, M., Atzion, D., & Birch N. (2013). Triangulating environmental performance: what do corporate social responsibilty ratings really capture? The Academy of Management Perspectives, 27, 3, 255-267. [CrossRef]Deloitte (2006). Nedir bu kurumsal yönetim? (çevrimiçi). http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Nedir%20bu%20kurumsal%20yonetim.pdf.Eren, G. (2012). Teoride ve uygulamada türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümeyi engelleyen temel yapısal sorunlar. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Grayson, D. (2011). Embedding corporate responsibility and sustainability. Marks & Spencer. Journal of Management Development, 30, 10, 1017-1026. [CrossRef]GRI (2002). Sustainability reporting guidelines (çevrimiçi). Http://Www.Globalreporting.Org/Guidelines/2002/Gri_2002_ Guidelines. Pdf. Hart, S.L. (1997). Beyond greening: strategies for a sustainable world. Harvard Business Review, 75, 1, 67-76.Kantabutra S. (2014). Measuring corporate sustainability: a Thai approach. Measuring Business Excellence, 18, 2, 73-88. [CrossRef]Kozlowski, A., Searcy, C., Bardecki, M. (2015). Corporate sustainability reporting in the apparel industry. International Journal of Productivity and Performance Management, 64, 3, 377-397. [CrossRef]Mardjono, A. (2005). A tale of corporate governance: lessons why firms fail. Managerial Auditing Journal, 20, 3, 272-283. [CrossRef]Masalskyte, R., Andelin, M., Sarasoja, A., & Ventovuori, T. (2014). Modelling sustainability maturity in corporate real estate management. Journal of Corporate Real Estate, 16, 2, 126-139. [CrossRef]Pass, C. (2004). Corporate governance and the role of non-executive directors in large uk companies: an empirical study. Corporate Governance, 4, 2, 52-63. [CrossRef]Pezzey, J. (1997). Sustainability constraints versus ‘optimality’ versus intertemporal concern, and axioms versus data. Land Economics, 73, 4, 448-466. [CrossRef]Ricart, J.C., Rodríguez, M.A., Sánchez, P. (2005). Sustainability ın the boardroom. Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, 5, 3, 24-41. [CrossRef]Ridley, J., D’silva, K., Szombathelyi, M. (2011). Sustainability assurance and ınternal auditing ın emerging markets. Corporate Governance. The International Journal of Business in Society 11, 4, 475-488. [CrossRef]Searcy, C. (2011). Updating corporate sustainability performance measurement systems. Measuring Business Excellence, 15, 2, 44-56. [CrossRef]Steurer, R., Langer, M.E., Konrad, A., & Martinuzzi A. (2005). Corporations, stakeholders and sustainable development ı: A theoretical exploration of business-society relations. Journal of Business Ethics, 6,1, 263-281. [CrossRef]Stibbe, R., & Voigtländer, M. (2014). Corporate sustainability in the German real estate sector. Journal of Corporate Real Estate, 16, 4, 239-251. [CrossRef]Uysal, Ö. (2005). Parasal genişlemenin sürdürülebilir büyümeye etkileri ve türkiye örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ülgen, H., & Mirze K. (2010). İşletmelerde stratejik yönetim. Beta Yayınları. İstanbul.