Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürün turist tercihleri üzerine etkileri: almanya’da yaşayan türkler üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile insan davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler arasında yer verilen kültür ögesinin turist tercihlerine olan etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket tekniği kullanılmış ve toplamda 171 anket analize dâhil edilmiştir. Çalışmanın temel amacı Almanya’da yaşayan Türklerin tatil tercihlerinde kültürün bir alt bileşeni olan din ve inançların bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde katılımcıların demografik özellikleri ve katılımcıların kendilerini dini inanç konusunda tanımlama şekilleri ile tatil tercihlerine etkisi olan faktörler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi ise araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın sonucunda, Almanya’da yaşayan Türklerin tatil yeri ve işletme seçimlerinde etkili beş boyut belirlenmiştir. Bu beş boyut kültürel yakınlık, dini görüşler, tesisin uyguladığı politikalar, plan ve program ve son olarak yerel unsurların çekicilik unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığı ifade edilebilir. Araştırmanın alt amaçları çerçevesinde yapılan farklılık analizleri neticesinde katılımcıların cinsiyeti, ortalama gelirleri ve katılımcıların kendilerini dini inanç konusunda tanımlama şekilleri ile tatil tercihlerine etkisi olan faktörler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The main objective of the study is to determine whether there is an impact of religion and beliefs which are sub-components of culture on vacation preferences of Turkish citizens in Germany. It is examined that culture among socio-cultural factors affecting human behavior has effects on the preferences of tourists. Both the positivist and interpretive approaches are adopted in this study. Face to face survey technique was used to collect the data, and a total of 171 questionnaires were included in the analysis. As a result of this study, it was identified five dimensions that affect the vacation and businesses preferences of the Turkish citizens living in Germany. These five dimensions are cultural proximity, religious views, the facility implemented the policies, plans and programs, and finally, the charm of local elements. As a result of analysis, gender differences, the average income and the participants’ religious belief have effects on vacation preferences.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :