Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik değişkenlerin kariyer tatminine etkileri: antalya’da 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Plato Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

İşgörenlerin sahip oldukları kariyerden tatmin olması; hem çalışanların kişisel memnuniyetleri açısından hem de işletmelerin daha başarılı olmaları açısından oldukça önemlidir. Çalışmanın temel amacı; otel işletmelerinde çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin, kariyer tatminine ilişkin görüş ve algılamalarını belirlemektir. Bu kapsamda Antalya’daki 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve 220 yöneticiye ulaşılarak, anket formunu doldurmaları sağlanmıştır. Anket formu, kariyer tatmininin beş boyutuna yönelik olarak hazırlanmıştır. Anket sonuçları istatistikî metotlarla analiz edilmiştir. Demografik özellikler açısından yapılan t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçlarına bakıldığında; kariyer tatmini boyutlarından ‘mesleki başarı’ ile eğitim düzeyi, görev ve çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. ‘’Genel mesleki hedefler’’ cinsiyet ve görev açısından; ‘’Gelire ilişkin hedefler’’ ise medeni durum ve görev açısından farklılık göstermiştir. ‘’Meslekteki ilerlemeler’’ ile görev ve yönetici olarak çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık bulunurken; en fazla farklılık ‘’Yeni beceriler edinme’’ boyutunda ortaya çıkmıştır. Kariyer tatmini boyutlarından yeni beceriler edinme ile yaş, eğitim düzeyi, işletmedeki görev, çalışma süresi ve yönetici olarak çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ankete verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldığında; Antalya’daki otel işletmelerinde çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin, genel olarak kariyerlerinden tatmin oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sadece ‘’gelire ilişkin hedefler’’ doğrultusunda yöneticilerin kariyerlerinden tatmin olmadıkları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

It is quite important that employees are satisfied with their careers in terms of both employees’ personal satisfactions and the success of the organizations. This study was conducted in order to identify the opinions and the perceptions of middle and top-level managers working in the hotels related to their career satisfactions. In this term, to gather the needed data, a field reseach was carried out in five-star hotels in Antalya and 220 top and middle-level managers were requested to fill in a survey questionnaire which was prepared according to five dimensions of career satisfaction. The survey results were analyzed by statistical methods. The T-test and one-way analysis of varience (ANOVA) which were carried out in terms of demografic characteristics showed that there is a reasonable difference between ‘the Professional success’ and education level, position, working duration. ‘General professional goals’ vary in relation to gender and the position; ‘targets related with income’ vary in terms of marital status and position. While a significant difference exists between ‘improvement in profession’ and position, working duration as a manager; the biggest difference emerges in ‘acquisition of new skills’dimension. Furthermore, we have found a significant difference between ‘acquisition of new skills’ and age, education level, position in the establishment, working duration, working duration as a manager. Considering the arithmetic mean of the answers given to the questionnaire; it was concluded that the top and middle level managers working in the hotels in Antalya are generally satisfied with their careers. It was determined that managers are not satisfied with their careers only in terms of ‘targets related with income.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :